Αποτελέσματα δημοπρασίας εντόκων 52 εβδομάδων συμπληρωματικών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 13ης Ιουνίου 2018, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.
ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 52 εβδομάδων
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ € 187.500.000
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 98,910
Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018.