Αποτελέσματα δημοπρασίας εντόκων 26 εβδομάδων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,13%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,403 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,24 φορές.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

26 εβδομάδων

31 Ιανουαρίου 2018

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

3 Ιανουαρίου 2018

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό 625 1.250
2. Ύψος προσφορών 1.403 2.218
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 2,24 1,77
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 812,5 1.625
5. Απόδοση 1,13% 1,65%
6. Τιμή Δημοπρασίας 99,430 99,172
7. Cut – off ratio 28% 80%