Αποτελέσματα δημοπρασίας εντόκων 26 εβδομάδων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 875 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,30%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,523 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,74 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 288 εκατομμυρίων Ευρώ.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017, στις 12μ.μ.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

26 εβδομάδων

1 Νοεμβρίου 2017

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

4 Οκτωβρίου 2017

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό 875 875
2. Ύψος προσφορών 1.523 1.261
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 1,74 1,44
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 1.137,5 1.137,5
5. Απόδοση 2,30% 2,35%
6. Τιμή Δημοπρασίας 98,850 98,800
7. Cut – off ratio 50% 78%