Αποτελέσματα δημοπρασίας εντόκων 26 εβδομάδων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 875 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,40%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,218 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,39 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου  2017.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατομμυρίων Ευρώ.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017, στις 12μ.μ.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

26 εβδομάδων

30 Αυγούστου 2017

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

2 Αυγούστου 2017

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό 875 625
2. Ύψος προσφορών 1.218 1.163
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 1,39 1,86
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 1.137,5 812,5
5. Απόδοση 2,40% 2,50%
6. Τιμή Δημοπρασίας 98,801 98,752
7. Cut – off ratio 100% 49%