Αποτελέσματα δημοπρασίας εντόκων 26 εβδομάδων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 875 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,97%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,138 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,30 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 7 Απριλίου 2017.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατομμυρίων Ευρώ.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017, στις 12μ.μ.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Δημοπρασία                                  Σημερινή                           Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας            5 Απριλίου 2017                  1 Μαρτίου 2017
26 εβδομάδων                                                (ποσά σε εκ. Ευρώ)
1. Δημοπρατούμενο ποσό                        875                                  875
2. Ύψος προσφορών                               1.138                               1.138
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)                    1,30                                 1,30
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό                      1.137,5                            1.137,5
5. Απόδοση    2,97% 2,97%
6. Τιμή Δημοπρασίας                               98,521                              98,521
7. Cut – off ratio                                   100%                               100%