Αποτελέσματα δημοπρασίας εντόκων 13 εβδομάδων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 1.000 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,91%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.410 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,41 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων Ευρώ.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017, στις 12μ.μ.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

13 εβδομάδων

6 Σεπτεμβρίου 2017

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

9 Αυγούστου 2017

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό 1.000 875
2. Ύψος προσφορών 1.410 1.901
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 1,41 2,17
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 1.300 1.137,5
5. Απόδοση 1,91% 1,95%
6. Τιμή Δημοπρασίας 99,520 99,509
7. Cut – off ratio 8% 54%