Απλούστερη χρήση κονδυλίων ΕΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΕΕ απλουστεύει τους κανόνες για τη χρήση κονδυλίων από τον προϋπολογισμό της. Στις 19 Απριλίου 2018 η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου (ΕΜΑ) ενέκρινε συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον αποκαλούμενο κανονισμό «Omnibus» για τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ. Ο κανονισμός θα τροποποιήσει τον ισχύοντα δημοσιονομικό κανονισμό, ο οποίος καθορίζει ένα γενικό πλαίσιο για τη διαχείριση του προϋπολογισμού, καθώς και μια σειρά πράξεων που διέπουν τα πολυετή προγράμματα της ΕΕ σε συγκεκριμένους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για τη συνοχή. Θα θεσπιστούν απλούστεροι κανόνες για τη χρήση των διαφόρων ειδών κονδυλίων, ανεξάρτητα από το αν η διαχείρισή τους γίνεται άμεσα από την Επιτροπή, έμμεσα από διάφορα όργανα και οργανισμούς ή από κοινού με εθνικές αρχές. Το βασικό κίνητρο για τη μεταρρύθμιση αυτή ήταν η επιθυμία μας να διευκολύνουμε τη ζωή όσων λαμβάνουν και διαχειρίζονται κονδύλια της ΕΕ. Επρόκειτο για σαφές αίτημα προς τους νομοθέτες της ΕΕ τα τελευταία χρόνια. Αλλά τα οφέλη δεν σταματούν εκεί: αναμένουμε ταχύτερη εκτέλεση, με χαμηλότερο κόστος, μεγαλύτερο αντίκτυπο των πολιτικών στην πράξη και ευκολότερη πρόσβαση για τους μικρούς δικαιούχους. Οι νέοι κανόνες θα επεκτείνουν τη δυνατότητα να βασίζονται οι πληρωμές της ΕΕ στην επίτευξη αποτελεσμάτων ή σε προκαθορισμένη μέθοδο αντί στην παρακολούθηση κάθε δαπανώμενου ευρώ. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμα στατιστικά ή ιστορικά δεδομένα, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των δαπανών κρίσεις εμπειρογνωμόνων. Αυτό θα μειώσει τη γραφειοκρατία τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τις αρχές και θα τους επιτρέψει να επικεντρώνονται στα επιτεύγματα των πολιτικών αντί στη συλλογή και τον έλεγχο οικονομικών εγγράφων. Επιπλέον, θα περιορίσει τον κίνδυνο σφάλματος και θα κάνει ευκολότερη την πρόσβαση στα κονδύλια της ΕΕ για τους μικρούς δικαιούχους που διαθέτουν περιορισμένους πόρους. Οι μικροί οργανισμοί θα ωφεληθούν επίσης από το γεγονός ότι η εθελοντική εργασία θα αναγνωρίζεται ως μέρος της συνεισφοράς τους στην υποχρέωση συγχρηματοδότησης. Ακόμη για να αποφεύγονται οι πολλαπλοί έλεγχοι των ίδιων δραστηριοτήτων και φορέων, η Επιτροπή θα μπορεί να στηρίζεται περισσότερο σε ελέγχους και αξιολογήσεις που διενεργούν οι διεθνείς εταίροι και τα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι νέοι κανόνες καθιστούν επίσης σαφές ότι η Επιτροπή δεν θα μπορεί να ζητά τις ίδιες πληροφορίες δύο φορές.
Τα μέτρα αυτά θα μειώσουν περαιτέρω τη γραφειοκρατία και θα επιτρέψουν στους δικαιούχους (π.χ. ΜΚΟ) που λαμβάνουν χρήματα από διαφόρους χορηγούς να επικεντρωθούν σε αυτό καθαυτό το έργο τους. Αρκετές τροποποιήσεις έχουν ως στόχο να διευκολύνουν τη χρήση διαφορετικών προγραμμάτων και μέσων για τη χρηματοδότηση έργων, με την εφαρμογή μίας ενιαίας δέσμης κανόνων, όπου είναι δυνατόν. Για παράδειγμα, με τη λεγόμενη μέθοδο του «συνδυασμού», θα είναι ευκολότερο να συνδυάζεται η χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ με χρηματοδοτικά μέσα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Θα είναι επίσης δυνατός ο συνδυασμός επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», προκειμένου να χρηματοδοτούνται έργα στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Θα ενθαρρυνθεί έτσι η χρήση ενός ποικίλου μείγματος συνεισφορών από εθνικούς προϋπολογισμούς και ιδιώτες επενδυτές, με στόχο τη βέλτιστη χρήση των ενωσιακών πόρων.
Επιπλέον, οι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ αναδιαρθρώνονται, για να γίνουν πιο ευσύνοπτοι και ευανάγνωστοι. Ο δημοσιονομικός κανονισμός και οι σημαντικότερες διατάξεις των «κανόνων εφαρμογής» του έχουν συγχωνευτεί σε ένα «ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων». Δίνεται επίσης έμφαση στις ομοιότητες μεταξύ των διαφόρων διαχειριστικών μεθόδων και ειδών εκτέλεσης του προϋπολογισμού με τη συγκέντρωση των αντίστοιχων κανόνων σε ειδικά κεφάλαια, αντί να είναι διάσπαρτοι σε διάφορα σημεία, όπως συνέβαινε με τον υφιστάμενο δημοσιονομικό κανονισμό.
Τέλος, ορισμένες από τις αλλαγές είναι στραμμένες προς την επίτευξη ειδικότερων στόχων. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, θα γίνει ευκολότερη η χρήση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων. Επιπλέον, ενισχύεται η καταπολέμηση της φοροαποφυγής και των εικονικών εταιρειών. Προκειμένου να τονωθούν οι επενδύσεις, έχει δημιουργηθεί ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων και των εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό. Επιπλέον, για να επικεντρωθεί περισσότερο ο ενωσιακός προϋπολογισμός στα αποτελέσματα, έχει ενισχυθεί η μέτρηση των επιδόσεων των έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail