Απαγόρευση πόρων εναλλακτικής διαχείρισης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δεν εγκρίνει το διοικητικό συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)  τη διάθεση πόρων της εναλλακτικής διαχείρισης στην παραγωγή RDF.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑΝ συνεδρίασε την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 σχετικά με το θέμα της  παροχής οικονομικών κινήτρων από τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης στην παραγωγή δευτερογενών καυσίμων από σύμμεικτα απορρίμματα και αποφάσισε μεταξύ άλλων τα εξής:
• Η χρήση των υπολειμμάτων της επεξεργασίας των αστικών σύμμεικτων αποβλήτων (ΑΣΑ) για παραγωγή ενέργειας είναι εναλλακτική της χρήσης ορυκτών καυσίμων και γίνεται κάτω από αυστηρούς όρους προστασίας περιβάλλοντος και προστασίας της υγείας των πολιτών. Τους όρους και τις προϋποθέσεις θέτουν και ελέγχουν κάθε φορά οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και δεν είναι αρμοδιότητα του ΕΟΑΝ.
• Η ευρωπαϊκή οδηγία (2008/98 EK), ο νόμος (4042/2012) και ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) (Π.Υ.Σ. 49/ 15-12-2015)  είναι αυστηροί ως προς την τήρηση της ιεραρχίας στην επεξεργασία  των ΑΣΑ.  Επιβάλουν την εξάντληση των δυνατοτήτων της πιο επιθυμητής μεθόδου πριν  της λιγότερο επιθυμητής με βάση την ιεράρχηση διαχείρισης.   Υπενθυμίζουμε την ιεράρχηση στην διαχείριση των ΑΣΑ: πρόληψη, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση – κομποστοποίηση, άλλη ανάκτηση – ενεργειακή αξιοποίηση, υγειονομική ταφή.
• Σύμφωνα με τα στοιχεία του αρμόδιου φορέα διαχείρισης αστικών σύμμεικτων αποβλήτων  των δήμων της Αττικής, τον ΕΔΣΝΑ (Ενιαίος Διαβαθμικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής), η ανακύκλωση στο σύνολο των ΑΣΑ, που διαχειρίζονται οι δήμοι  με την συνδρομή της Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ Α.Ε.) (συμβάσεις τύπου Α) και ο αρμόδιος διαβαθμικός τους σύνδεσμoς, είναι το 2015 4,16% και υπολογίζεται 4,5% το 2016. Επομένως η συνεργασία μεταξύ Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) Α.Ε. και ΕΔΣΝΑ και η επένδυση των εισφορών των υπόχρεων σε δράσεις ανάπτυξης της ανακύκλωσης είναι απολύτως επιθυμητές. Δεν είναι όμως επιθυμητή η διάθεση των εισφορών των υπόχρεων σε επιδοτήσεις παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων από τα υπολείμματα επεξεργασίας των ΑΣΑ, χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί οι επενδύσεις που θα βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης, που θέτει ο αναθεωρημένος Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής (ΦΕΚ Β 4175/23-12-2016).
• Η εκτέλεση το 2016 σύμβασης μεταξύ ΕΕΑΑ Α.Ε. και ΕΔΣΝΑ για επιδότηση της παραγωγής δευτερογενούς καυσίμου από υπολείμματα επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων παραγωγής εγκαταστάσεων επεξεργασίας ΑΣΑ του ΕΔΣΝΑ έγινε χωρίς την έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), αν και αναφέρεται στην σύμβαση ότι, η εκτέλεση των δράσεων της τελούν υπό την έγκριση του ΕΟΑΝ (παράρτημα 2 της σύμβασης). Παράλληλα από την 1-1-2017 εκτελούνται συμβάσεις ΕΕΑΑ ΑΕ και ιδιωτικών επιχειρήσεων χωρίς επίσης την έγκριση του ΕΟΑΝ. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΕΟΑΝ διερευνά για τυχόν πράξεις ή παραλήψεις στην ως άνω διαδικασία και διακηρύττει την θέληση του για αυστηρή τήρηση των προβλεπομένων διαδικασιών.
• Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης – Ανακύκλωση (ΣΣΕΔ – Ανακύκλωση) της ΕΕΑΑ Α.Ε. έχει αναλάβει από το υπουργείο (μετά την ίδρυση του η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τον ΕΟΑΝ) να εκτελεί επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των εισφορών των υπόχρεων παραγωγών για την ανάπτυξη της ανακύκλωσης των συσκευασιών. Στα πλαίσια αυτής της σχέσης κάθε σύμβαση  οφείλεται να είναι σε γνώση του ΕΟΑΝ.
• Το ΔΣ του ΕΟΑΝ δεν εγκρίνει επιδοτήσεις από τα ΣΕΔ (Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης) και τις εισφορές των υπόχρεων παραγωγών στην παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων από φορείς διαχείρισης σύμμεικτων αποβλήτων, νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικές επιχειρήσεις. Θεωρεί εκτός Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων όσες ήδη εκτελούνται χωρίς την έγκρισή του. Ζητά  στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του την αυστηρή τήρηση των διαδικασιών, την τήρηση της ιεράρχησης των δράσεων στην διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με τους νόμους και τον ΕΣΔΑ  και την τοποθέτηση των εισφορών των υπόχρεων παραγωγών σε επενδύσεις, που σκοπό έχουν την ανάπτυξη της ανακύκλωσης και  την ανάκτηση υλικών κατά κύριο έως σχεδόν αποκλειστικό λόγο.