Αντιμετώπιση Παράνομης Χρήσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εγκρίθηκε με Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, (ΦΕΚ Β΄3793) το «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων». Σκοπός του Τοπικού Σχεδίου Δράσης είναι ο καθορισμός, σε ετήσια βάση, των απαραίτητων διαδικασιών για την αξιολόγηση του προβλήματος, η λήψη των κατάλληλων σε κάθε περίπτωση μέτρων για την εξάλειψη του φαινομένου, η βελτίωση της συνεργασίας και αποτελεσματικότητας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων και ο επιχειρησιακός τους συντονισμός για την αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών δηλητηριάσεων σε τοπικό επίπεδο.
Επίσης το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπέβαλλε στις 10 Αυγούστου 2018 πρόταση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο «Καταπολέμηση χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων» συνολικής δημόσιας δαπάνης 400.000 ευρώ. Το έργο διακατέχεται από μία ολιστική προσέγγιση του προβλήματος των δηλητηριασμένων δολωμάτων, με απώτερο στόχο την εξάλειψη των κινήτρων αυτής της πρακτικής, αλλά και ουσιαστικές απαντήσεις στα ειδικότερα ζητήματα που ανακύπτουν από τη συνέχιση της συγκεκριμένης πρακτικής με συγκεκριμένες περιοχές μελέτης, περιοχές που παρουσιάζεται οξυμένο το πρόβλημα των δηλητηριασμένων δολωμάτων. Σημαντικό πυλώνα της πρότασης αποτελεί η ενημέρωση και εκπαίδευση των χρηστών των οικοσυστημάτων.
Στόχος των δύο παράλληλων ενεργειών είναι μία ολοκληρωμένη στρατηγική καταπολέμησης της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, η οποία θα συνδυάζει τις απαραίτητες κανονιστικές ρυθμίσεις (μέσω της Υπουργικής Απόφασης), καθώς και τις διαχειριστικές χρηματοδοτούμενες πρωτοβουλίες (μέσω της πρότασης) προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο με τον αποτελεσματικότερο τρόπο, ικανοποιώντας και τις υποχρεώσεις της χώρας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει κινήσει την προδικαστική διαδικασία εις βάρος της Ελλάδας (υπόθεση 2013/4154), με αφορμή την μαζική δηλητηρίαση πτωματοφάγων αρπακτικών στα Στενά του Νέστου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail