Ανησυχίες διατηρησιμότητας χρέους σε Ευρωπαϊκές χώρες

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Οι δείκτες συστημικού άγχους για τη ζώνη του ευρώ παρέμειναν χαμηλοί τους τελευταίους έξι μήνες, σύμφωνα με την τελευταία ανασκόπηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στις 29 Νοεμβρίου 2017.
Συγκεκριμένα υπογραμμίζεται «Οι καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης καθώς και οι χαμηλότερες δημοσιονομικές και εξωτερικές ανισορροπίες συνέβαλαν στη μείωση των συστημικών δεικτών άγχους για τη ζώνη του ευρώ, σύμφωνα με την εξαμηνιαία έκθεση που δημοσιεύθηκε.
Ωστόσο, ο κίνδυνος ταχείας αναπροσαρμογής στις παγκόσμιες αγορές παραμένει. Η συνεχιζόμενη συμπίεση των ασφαλίστρων κινδύνου, η υποτονική μεταβλητότητα και τα σημάδια της αυξημένης συμπεριφοράς ανάληψης κινδύνων στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές αποτελούν όλες τις ανησυχίες, καθώς ενδέχεται να σπείρουν τους σπόρους για διορθώσεις μεγάλων τιμών ενεργητικού στο μέλλον.
Οι προκλήσεις κερδοφορίας παραμένουν για τις τράπεζες της ζώνης του ευρώ. Η πίεση των αγορών στις τράπεζες της ζώνης του ευρώ έχει μειωθεί περαιτέρω από τον Μάιο, αλλά για μεγάλο αριθμό τραπεζών οι αποτιμήσεις τους είναι ακόμη χαμηλές σε σύγκριση με τους παγκόσμιους ομότιμους. Σε ορισμένες περιφέρειες, οι προοπτικές κερδοφορίας εξακολουθούν να επιβαρύνουν τα μεγάλα αποθέματα μη εξυπηρετούμενων δανείων (μη εξυπηρετούμενα δάνεια). Ορισμένες διαρθρωτικές προκλήσεις επηρεάζουν επίσης τις προοπτικές κερδοφορίας των τραπεζών. Αυτά περιλαμβάνουν την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, την έλλειψη διαφοροποίησης του εισοδήματος και την αναποτελεσματικότητα του κόστους.
Τους τελευταίους έξι μήνες, η συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη υποστήριξε τις προοπτικές για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους της ζώνης του ευρώ. Η ανανεωμένη πολιτική αβεβαιότητα θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερα ασφάλιστρα κινδύνου που απαιτούνται για τα κρατικά ομόλογα, ενδεχομένως προκαλώντας ανησυχίες σχετικά με τη διατηρησιμότητα του χρέους σε ορισμένες χώρες. Οι κίνδυνοι που οφείλονται σε αυξημένα επίπεδα χρέους είναι επίσης παρόντες στον μη χρηματοπιστωτικό ιδιωτικό τομέα, λόγω των υψηλών επιπέδων χρέωσης του τομέα των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων της ζώνης του ευρώ, τόσο βάσει ιστορικών όσο και διεθνών προτύπων.
Οι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ ενδέχεται επίσης να προκύψουν από τον τομέα των επενδυτικών κεφαλαίων. Αυτός ο τομέας αύξησε περαιτέρω την ανάληψη κινδύνων τα τελευταία χρόνια. Οι κατανομές των περιουσιακών στοιχείων έχουν αναπροσαρμοστεί προς στοιχεία ενεργητικού χαμηλότερων και υψηλότερων αποδόσεων. Ταυτόχρονα, τα αποθέματα ρευστότητας που διατηρούν τα ομολογιακά ταμεία συρρικνώθηκαν σταδιακά σε όλα τα τμήματα της αγοράς επενδυτικών κεφαλαίων. Η συνεχιζόμενη αύξηση της ανάληψης κινδύνου, σε συνδυασμό με περιορισμένα αποθέματα, αυξάνει τη δυνατότητα των εξαγορών κεφαλαίων να επηρεάσουν δυσμενώς τις συνθήκες της αγοράς εάν πραγματοποιηθεί ανατίμηση των παγκόσμιων ασφαλίστρων κινδύνου.
Σε αυτό το περιβάλλον, η Ανασκόπηση επισημαίνει τέσσερις κύριους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια.
Η αναθεώρηση περιέχει επίσης τέσσερα ειδικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο ειδικό χαρακτηριστικό εξετάζει τη χρήση πλατφορμών συναλλαγών NPL. Το δεύτερο παρουσιάζει μια επισκόπηση της διασυνοριακής τραπεζικής της ζώνης του ευρώ κατά την τελευταία δεκαετία. Το τρίτο εξετάζει τις πρόσφατες εξελίξεις στις αγορές συμφωνιών επαναγοράς και τον τρόπο με τον οποίο η ρυθμιστική μεταρρύθμιση επηρεάζει τη λειτουργία αυτών των αγορών. Το τέταρτο εξετάζει τη χαμηλή μεταβλητότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές και θεωρεί πιθανές ενεργοποιήσεις και ενισχυτές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη αστάθεια στο μέλλον.»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail