Ανεξέλεγκτες ροές προσφύγων

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 28 Ιουνίου 2018 ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με τη μετανάστευση, την ασφάλεια και την άμυνα, την απασχόληση, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την ψηφιακή τεχνολογία, καθώς και σχετικά με άλλα θέματα. Συγκεκριμένα:
I. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει εκ νέου ότι μια προϋπόθεση για μια λειτουργική πολιτική της ΕΕ βασίζεται σε μια συνολική προσέγγιση της μετανάστευσης, η οποία συνδυάζει τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, την αυξημένη εξωτερική δράση και τις εσωτερικές πτυχές, σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες μας. Πρόκειται για μια πρόκληση όχι μόνο για ένα μόνο κράτος μέλος, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη. Από το 2015 έχουν τεθεί σε εφαρμογή ορισμένα μέτρα για την επίτευξη αποτελεσματικού ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των εντοπισμένων παράνομων διασυνοριακών συνόρων στην ΕΕ μειώθηκε κατά 95% από την αιχμή τους τον Οκτώβριο του 2015, ακόμη και αν πρόσφατα ανέβηκαν οι ροές στα δρομολόγια της Ανατολικής και της Δυτικής Μεσογείου.
2. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να συνεχίσει και να ενισχύσει αυτή την πολιτική για να αποτρέψει την επιστροφή στις ανεξέλεγκτες ροές του 2015 και να προωθήσει περαιτέρω την παράνομη μετανάστευση σε όλες τις υπάρχουσες και αναδυόμενες διαδρομές.
3. Όσον αφορά την Κεντρική Μεσογειακή Διαδρομή, πρέπει να εντατικοποιηθούν περαιτέρω οι προσπάθειες για την παύση των λαθρεμπόρων που λειτουργούν εκτός Λιβύης ή αλλού. Η ΕΕ θα συνεχίσει να παραμένει στην Ιταλία και σε άλλα πρωτεύοντα κράτη μέλη σε αυτό το πλαίσιο. Θα ενισχύσει την υποστήριξή της προς την περιοχή του Σαχέλ, την ακτοφυλακή της Λιβύης, τις παράκτιες και τις νότιες κοινότητες, τις ανθρώπινες συνθήκες υποδοχής, τις εθελοντικές ανθρωπιστικές επιστροφές, τη συνεργασία με άλλες χώρες προέλευσης και διέλευσης, καθώς και την εθελοντική επανεγκατάσταση. Όλα τα σκάφη που αλιεύουν στη Μεσόγειο πρέπει να σέβονται τους ισχύοντες νόμους και να μην παρεμποδίζουν τις επιχειρήσεις της ακτοφυλακής της Λιβύης.
4. Όσον αφορά την πορεία της Ανατολικής Μεσογείου, απαιτούνται πρόσθετες προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, την πρόληψη νέων διασταυρώσεων από την Τουρκία και την παύση των ροών. Η συμφωνία επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας και οι διμερείς συμφωνίες επανεισδοχής θα πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως χωρίς διακρίσεις έναντι όλων των κρατών μελών. Χρειάζονται επειγόντως μεγαλύτερες προσπάθειες για την εξασφάλιση ταχείας επιστροφής και για την πρόληψη της ανάπτυξης νέων θαλάσσιων ή χερσαίων οδών. Η συνεργασία με τους εταίρους στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και η στήριξή τους εξακολουθούν να είναι βασικές για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα μεταναστευτικά ρεύματα, την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης, την αύξηση των ικανοτήτων για προστασία των συνόρων και τη βελτίωση των διαδικασιών επιστροφής και επανεισδοχής. Υπό το πρίσμα της πρόσφατης αύξησης των ροών στη Δυτική Μεσόγειο, η ΕΕ θα υποστηρίξει, οικονομικά και με άλλο τρόπο.
5. Για να τερματιστεί οριστικά το επιχειρηματικό μοντέλο των λαθρεμπόρων, αποτρέποντας έτσι τις τραγικές απώλειες της ζωής, είναι απαραίτητο να εξαλειφθεί το κίνητρο για την επιβίβαση σε επικίνδυνα ταξίδια. Αυτό απαιτεί μια νέα προσέγγιση βασισμένη σε κοινές ή συμπληρωματικές δράσεις μεταξύ των κρατών μελών για την αποβίβαση εκείνων που σώζονται σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διερευνήσουν ταχέως την έννοια των περιφερειακών πλατφορμών αποβίβασης, σε στενή συνεργασία με τις σχετικές τρίτες χώρες, καθώς και με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και τον ΔΟΜ. Τέτοιες πλατφόρμες θα πρέπει να λειτουργούν με ξεχωριστές καταστάσεις, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και χωρίς να δημιουργούν παράγοντα έλξης.
6. Στο έδαφος της ΕΕ, όσοι θα σωθούν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, θα πρέπει να αναλάβουν, βάσει κοινής προσπάθειας, μέσω της μεταφοράς σε ελεγχόμενα κέντρα εγκατεστημένα στα κράτη μέλη, μόνο σε εθελοντική βάση, όπου ταχεία και η ασφαλή επεξεργασία θα επέτρεπε, με πλήρη στήριξη της ΕΕ, να γίνει διάκριση μεταξύ των παράνομων μεταναστών, οι οποίοι θα επιστραφούν και εκείνων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, για τους οποίους θα εφαρμοζόταν η αρχή της αλληλεγγύης. Όλα τα μέτρα στο πλαίσιο αυτών των ελεγχόμενων κέντρων, συμπεριλαμβανομένης της μετεγκατάστασης και της επανεγκατάστασης, θα γίνουν σε εθελοντική βάση, με την επιφύλαξη της μεταρρύθμισης του Δουβλίνου.
7. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνεί να ξεκινήσει η δεύτερη δόση του Μηχανισμού για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία και ταυτόχρονα να μεταφέρει 500 εκατομμύρια ευρώ από το αποθεματικό του 11ου ΕΤΑ στο Ταμείο Εμπιστοσύνης της ΕΕ για την Αφρική. Εξάλλου, τα κράτη μέλη καλούνται να συμβάλουν περαιτέρω στο Ταμείο Καταπιστευμάτων της Αφρικής για την ανανέωσή τους.
8. Η αντιμετώπιση του προβλήματος της μετανάστευσης στο επίκεντρό της προϋποθέτει μια εταιρική σχέση με την Αφρική που στοχεύει σε ουσιαστικό κοινωνικοοικονομικό μετασχηματισμό της αφρικανικής ηπείρου βάσει των αρχών και των στόχων που ορίζονται από τις αφρικανικές χώρες στην Ατζέντα 2063. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτήν την πρόκληση. Πρέπει να πάρουμε σε ένα νέο επίπεδο την έκταση και την ποιότητα της συνεργασίας μας με την Αφρική. Αυτό δεν απαιτεί μόνο αυξημένη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη, αλλά και βήματα προς τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου που θα επιτρέψει τη σημαντική αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων τόσο από τους Αφρικανούς όσο και από τους Ευρωπαίους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην εκπαίδευση, την υγεία, τις υποδομές, την καινοτομία, τη χρηστή διακυβέρνηση και την ενδυνάμωση των γυναικών. Η Αφρική είναι ο γείτονάς μας και αυτό πρέπει να εκφράζεται με την αύξηση των ανταλλαγών και των επαφών μεταξύ των λαών και των δύο ηπείρων σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας των πολιτών. Η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικανικής Ένωσης αποτελεί σημαντικό στοιχείο της σχέσης μας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση του.
9. Στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει την ανάγκη για ευέλικτα μέσα για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, τα οποία να επιτρέπουν την ταχεία εκταμίευση. Επομένως, τα ταμεία εσωτερικής ασφάλειας, διαχείρισης των συνόρων, ασύλου και μετανάστευσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικά και σημαντικά στοιχεία για τη διαχείριση της εξωτερικής μετανάστευσης.
10. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι είναι ανάγκη τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τον αποτελεσματικό έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ με χρηματοδοτική και υλική υποστήριξη από την ΕΕ. Υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να ενισχυθεί σημαντικά η αποτελεσματική επιστροφή των παράνομων μεταναστών.
Από αμφότερες τις απόψεις, ο υποστηρικτικός ρόλος του FRONTEX, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τρίτες χώρες, θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω με αυξημένους πόρους και ενισχυμένη εντολή. Χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για μια πιο αποτελεσματική και συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφής.
11. Όσον αφορά την εσωτερική κατάσταση στην ΕΕ, οι δευτερογενείς μετακινήσεις αιτούντων άσυλο μεταξύ των κρατών μελών κινδυνεύουν να θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και του κεκτημένου του Σένγκεν. Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία εσωτερικά νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των μετακινήσεων και για να συνεργαστούν στενά μεταξύ τους για το σκοπό αυτό.
12. Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση ενός νέου κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος χάρη στις ακούραστες προσπάθειες της βουλγαρικής και των προηγούμενων Προεδριών. Αρκετά αρχεία βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση. Πρέπει να επιτευχθεί συναίνεση σχετικά με τον κανονισμό του Δουβλίνου για τη μεταρρύθμισή του με βάση την ισορροπία ευθύνης και αλληλεγγύης, λαμβάνοντας υπόψη τα άτομα που αποβιβάστηκαν μετά από επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Απαιτείται περαιτέρω εξέταση σχετικά με την πρόταση για τη διαδικασία ασύλου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει την ανάγκη να βρεθεί μια ταχεία λύση σε ολόκληρη τη δέσμη μέτρων και καλεί το Συμβούλιο να συνεχίσει τις εργασίες του με στόχο τη σύναψη το συντομότερο δυνατό. Θα υπάρξει έκθεση σχετικά με την πρόοδο κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου.
II. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ
13. Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική της ασφάλεια και να υποστηρίξει το ρόλο της ως αξιόπιστου και αξιόπιστου παράγοντα και εταίρου στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Ως εκ τούτου, η Ένωση λαμβάνει μέτρα για να ενισχύσει την ευρωπαϊκή άμυνα, ενισχύοντας τις αμυντικές επενδύσεις, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Οι πρωτοβουλίες αυτές ενισχύουν τη στρατηγική αυτονομία της, ενώ συμπληρώνουν και ενισχύουν τις δραστηριότητες του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με προηγούμενα συμπεράσματα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:
• ζητεί την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της PESCO και την περαιτέρω ανάπτυξη των αρχικών σχεδίων και του θεσμικού πλαισίου, κατά τρόπο που να είναι απολύτως συνεπής με την ετήσια συντονισμένη ανασκόπηση της άμυνας και το αναθεωρημένο σχέδιο ανάπτυξης ικανοτήτων που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Ένα επόμενο σύνολο έργων θα συμφωνηθεί τον Νοέμβριο του 2018. Καλεί το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με τους όρους συμμετοχής τρίτων κρατών στα σχέδια PESCO.
• επικροτεί την πρόοδο όσον αφορά τη στρατιωτική κινητικότητα στο πλαίσιο της συνεργασίας PESCO και ΕΕ-ΝΑΤΟ, αναμένει ότι οι στρατιωτικές απαιτήσεις στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τη στρατιωτική κινητικότητα θα οριστικοποιηθούν και καλεί τα κράτη μέλη να απλουστεύσουν και να τυποποιήσουν τους σχετικούς κανόνες και διαδικασίες έως το 2024. οι προσπάθειες που θα πρέπει να σέβονται πλήρως την κυριαρχία των κρατών μελών, να αλληλοενισχύονται και να ακολουθούν μια προσέγγιση του συνόλου των κυβερνήσεων, θα επανεξετάζονται ετησίως βάσει έκθεσης της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου, αρχής γενομένης από την άνοιξη του 2019
• ζητεί την ταχεία εφαρμογή του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας και την περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο, τόσο στα πλαίσια της έρευνας όσο και των δυνατοτήτων του
• επικροτεί το έργο που έχει αναληφθεί για την ενίσχυση της πολιτικής ΚΠΑΑ και ζητεί τη σύναψη συμφωνίας για ένα μη στρατιωτικό σύμφωνο ΚΠΑΑ μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, παρέχοντας έτσι ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για τη διαχείριση των πολιτικών κρίσεων και τις αποστολές ΚΠΑΑ, με φιλόδοξες δεσμεύσεις σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Υπενθυμίζει ότι οι στρατιωτικές και πολιτικές πτυχές πρέπει να αντιμετωπιστούν με ολοκληρωμένο τρόπο, με έμφαση στα συγκεκριμένα παραδοτέα
• χαιρετίζει την κοινή ανακοίνωση για την ανθεκτικότητα της Ευρώπης σε υβριδικές και χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές και ζητεί να εγκριθεί το συντομότερο ένα νέο καθεστώς ΕΕ περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της χρήσης και της διάδοσης χημικών όπλων. Μετά την έκτακτη Διάσκεψη των Κρατών Μερών της Σύμβασης για τα Χημικά Όπλα, η ΕΕ δεσμεύεται να υποστηρίξει την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της
• καλεί τον Ύπατο Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να παρουσιάσουν, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου του 2015, σχέδιο δράσης έως το Δεκέμβριο του 2018 με συγκεκριμένες προτάσεις για μια συντονισμένη αντίδραση της ΕΕ στην πρόκληση της παραπληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων εντολών και επαρκείς πόρους για τις σχετικές ομάδες στρατηγικής επικοινωνίας της ΕΥΕΔ
• τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν οι δυνατότητες καταπολέμησης των απειλών στον κυβερνοχώρο από χώρες εκτός της ΕΕ και ζητεί από τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα μέτρα που αναφέρονται στην κοινή ανακοίνωση, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών απονομής επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και της πρακτικής χρήσης της εργαλειοθήκης της διπλωματικής στον κυβερνοχώρο
• ζητεί περαιτέρω συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και, ενδεχομένως, σε επίπεδο ΕΕ και σε διαβούλευση με το ΝΑΤΟ, προκειμένου να μειωθεί η απειλή από δραστηριότητες εχθρικής νοημοσύνης
• ζητεί περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, με πλήρη σεβασμό των αρχών της αμεροληψίας, της αμοιβαιότητας και της αυτονομίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω μιας νέας κοινής δήλωσης, στηριζόμενη στην πρόοδο που σημειώθηκε στην εφαρμογή της κοινής δήλωσης του 2016 και των σχετικών προτάσεις δράσης
• χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη βελτίωση της ανίχνευσης και της απομάκρυνσης περιεχομένου που υποκινεί μίσος και διαπράττει τρομοκρατικές πράξεις.
III. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
14. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσυπογράφει τις ολοκληρωμένες συστάσεις για κάθε χώρα όπως συζητήθηκαν από το Συμβούλιο, επιτρέποντας έτσι την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2018. Η τρέχουσα καλή οικονομική κατάσταση πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της δυναμικής των μεταρρυθμίσεων.
15. Η εξασφάλιση δίκαιης και αποτελεσματικής φορολογίας παραμένει βασική προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροδιαφυγής και της απάτης πρέπει να επιδιωχθεί σθεναρά τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο (κυρίως στον ΟΟΣΑ) όσο και εντός της ΕΕ. Ταυτόχρονα, υπάρχει μια πραγματική ανάγκη προσαρμογής των φορολογικών μας συστημάτων στην ψηφιακή εποχή. Συνεπώς, το Συμβούλιο θα πρέπει να προωθήσει τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την ψηφιακή φορολογία. Θα πρέπει επίσης να συνεχιστούν οι εργασίες για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής είσπραξης του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της ταχείας προόδου όσον αφορά τις προτάσεις της Επιτροπής για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα.
16. Σε ένα πλαίσιο αυξανόμενων εμπορικών εντάσεων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης και εμβάθυνσης του πολυμερούς συστήματος βάσει κανόνων. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να εργαστεί για τον εκσυγχρονισμό της και καλεί όλους τους εταίρους να συμβάλουν θετικά σε αυτόν τον στόχο. Καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια συνολική προσέγγιση για τη βελτίωση, σε συνεργασία με ομοϊδεάτες εταίρους, της λειτουργίας του ΠΟΕ σε καίριους τομείς, όπως: (i) πιο ευέλικτες διαπραγματεύσεις, (ii) νέοι κανόνες που αντιμετωπίζουν τις τρέχουσες προκλήσεις, των βιομηχανικών επιδοτήσεων, της πνευματικής ιδιοκτησίας και των αναγκαστικών μεταβιβάσεων τεχνολογίας, iii) της μείωσης του εμπορικού κόστους, iv) της νέας προσέγγισης της ανάπτυξης, v) της αποτελεσματικότερης και διαφανούς επίλυσης διαφορών, συμπεριλαμβανομένου του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου, αγωνιστικό χώρο.
17. Στο πλαίσιο του θετικού εμπορικού της προγράμματος, η ΕΕ θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται φιλόδοξες, ισορροπημένες και αμοιβαία επωφελείς εμπορικές συμφωνίες με βασικούς εταίρους ανά τον κόσμο, προωθώντας τις αξίες και τα πρότυπα της. Η πρόσφατη έγκριση του κανονισμού για τον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας θα συμβάλει στην εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί να εγκριθεί το συντομότερο δυνατόν η νομοθετική πρόταση σχετικά με τον έλεγχο των ξένων άμεσων επενδύσεων.
18. Σε αντίθεση με την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλλουν δασμούς στην ΕΕ για προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, τα οποία δεν μπορούν να δικαιολογηθούν για λόγους εθνικής ασφάλειας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποστηρίζει πλήρως τα μέτρα εξισορρόπησης, ενδεχόμενα μέτρα διασφάλισης για την προστασία των δικών μας αγορών , καθώς και τις νομικές διαδικασίες στον ΠΟΕ, όπως αποφασίστηκε με πρωτοβουλία της Επιτροπής. Η ΕΕ πρέπει να ανταποκριθεί σε όλες τις ενέργειες σαφούς προστατευτικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θέτουν υπό αμφισβήτηση την κοινή γεωργική πολιτική.
IV. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ
19. Η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω την υψηλής ποιότητας έρευνα της σε όλη την ΕΕ και να την μετατρέψει σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα. Χρειαζόμαστε ένα ισχυρότερο, χωρίς αποκλεισμούς οικοσύστημα καινοτομίας για να προωθήσουμε την καινοτομία και την καινοτομία που δημιουργεί την αγορά και να παράσχουμε πλήρη στήριξη στις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, με δυνατότητες διακοπής να εισέλθουν επιτυχώς στις παγκόσμιες αγορές.
20. Είναι ζωτικής σημασίας να υλοποιηθούν οι υπόλοιπες νομοθετικές προτάσεις σχετικά με την ενιαία ψηφιακή αγορά πριν από το τέλος του τρέχοντος νομοθετικού κύκλου. Για την οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων απαιτείται περαιτέρω δράση για τη βελτίωση της αποτελεσματικής χρήσης των δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης μέσω υψηλών προτύπων προστασίας δεδομένων και πλήρης εφαρμογή και αναλογική εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων όσον αφορά όλους τους οικονομικούς παράγοντες που δραστηριοποιούνται ενιαία μας αγορά. Τα δεδομένα υψηλής ποιότητας είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τους συννομοθέτες να εξετάσουν σύντομα το τελευταίο πακέτο δεδομένων. Καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για ένα συντονισμένο σχέδιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη, βασιζόμενο στην πρόσφατη ανακοίνωσή της.
21. Στο πλαίσιο της άτυπης συζήτησης των ηγετών στη Σόφια, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιμένει να βελτιωθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων στις χρηματοδοτήσεις, μεταξύ άλλων με τον καλύτερο συντονισμό των συστημάτων και μέσων χρηματοδότησης της ΕΕ και των εθνικών ερευνητικών και καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, καθώς και για την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων καθώς και των δεσμών μεταξύ πανεπιστημίων, βιομηχανίας και κυβερνήσεων. Πρέπει να ενθαρρυνθεί η συνεργασία μεταξύ της έρευνας, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων μέσω της πρωτοβουλίας για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.
22. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει μια νέα πιλοτική πρωτοβουλία για καινοτομία καινοτομιών εντός της εναπομένουσας περιόδου του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα συσταθεί ένα ευρωπαϊκό συμβούλιο καινοτομίας για τον εντοπισμό και την κλιμάκωση της πρωτοποριακής και ενοχλητικής καινοτομίας.
V. ΆΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
23. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει και υποστηρίζει θερμά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Ελλάδας σχετικά με το θέμα της ονομασίας. Αυτό, μαζί με τη συμφωνία μεταξύ της Βουλγαρίας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για τη Συνθήκη φιλίας, καλής γειτονίας και συνεργασίας, αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα για άλλους στην περιοχή να ενισχύσουν τις σχέσεις καλής γειτονίας.
24. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσυπογράφει τα συμπεράσματα σχετικά με τη διαδικασία διεύρυνσης και σταθεροποίησης και σύνδεσης που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 26 Ιουνίου 2018.
25. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του στην απόφαση 2166 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την πτώση της πτήσης MH-17. Καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να δεχθεί την ευθύνη της και να συνεργαστεί πλήρως με όλες τις προσπάθειες για την εδραίωση της αλήθειας, της δικαιοσύνης και της λογοδοσίας.
26. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει τη δέσμη προτάσεων σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 που υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 2 Μαΐου 2018, καθώς και τις τομεακές νομοθετικές προτάσεις για τα προγράμματα υποστήριξης των ευρωπαϊκών πολιτικών που έχουν υποβληθεί από τότε. Καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εξετάσουν τις προτάσεις αυτές με ολοκληρωμένο τρόπο και το συντομότερο δυνατό.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail