Ανατιμολόγηση αγοράς ομολόγων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

«Η συνεχιζόμενη πολιτική αβεβαιότητα και δυνητικά υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων θα μπορούσε να προκαλέσει νέες ανησυχίες της βιωσιμότητας του χρέους» σύμφωνα με επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).
Επίσης επισημαίνεται ότι το Brexit δεν αναμένεται να θέσει σε σημαντικό κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην ευρωζώνη.
Η συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη κατά τους τελευταίους έξι μήνες έχει υποστηρίξει τις προοπτικές για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους της ζώνης του ευρώ. Μια παρατεταμένη περίοδος (γεω) πολιτική αβεβαιότητα θα μπορούσε, ωστόσο, να παρεμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη και να οδηγήσει σε υψηλότερα ασφάλιστρα κινδύνου. Αυτό θα αυξήσει το κόστος χρηματοδότησης και θα μπορούσε να προκαλέσει ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του χρέους σε ορισμένες χώρες.
Με βάση την ΕΚΤ η αναθεώρηση περιλαμβάνει τρία ειδικά χαρακτηριστικά:
Το πρώτο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό εξετάζει την αποσύνδεση που παρατηρήθηκε πρόσφατα μεταξύ των συνθηκών στις χρηματοπιστωτικές αγορές και την αβεβαιότητα της οικονομικής πολιτικής. Το δεύτερο παρουσιάζει μια προσέγγιση για τον προσδιορισμό υπερβολικής πιστωτικής εξελίξεις των νοικοκυριών που βασίζεται σε μια ιδέα του χρέους ισορροπίας με βάση τις θεμελιώδεις οικονομικούς παράγοντες. Το τρίτο τονίζει το δυναμικό ρόλο και τα οφέλη των διαφόρων συν-επενδυτικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που αφορούν τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.