Αναπροσαρμογή άσκησης παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο αριθμός των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς που αντιστοιχεί σε κάθε Warrant και η τιμή ασκήσεως εκάστου Warrant αναπροσαρμόζονται αντιστοίχως ως κατωτέρω: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ (αριθμός μετοχών Τράπεζας Πειραιώς που αντιστοιχούν στην άσκηση ενός Warrant) 0,00223788666978355 ΤΙΜΗ ΑΣΚΗΣΕΩΣ (σε Ευρώ) Θ΄ άσκηση €4.284.
Οι αλλαγές έγιναν σύμφωνα με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 38/09.11.2012, όπως τροποποιήθηκε στην συνέχεια από την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 43/02.12.2015 και ισχύει, αναφέρονται τα ακόλουθα: Συνεπεία της αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς από 0,30 ευρώ σε 6,00 ευρώ και της αντίστοιχης μείωσης του συνολικού αριθμού κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας από 8.733.183.280 μετοχές σε 436.659.164 νέες μετοχές λόγω συνένωσης (reverse split), με απόφαση της από 28.06.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail