Ανάρτηση πίνακας προμηθειών τραπεζών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΘΕΜΑΤΑ

Οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να αναρτούν σε εμφανή θέση με ευκρινή και ευανάγνωστα στοιχεία, πίνακα των προμηθειών που ισχύουν για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, σύμφωνα με έγγραφο που απέστειλε στη Βουλή, απάντησε το υπουργείο Οικονομίας και ανάπτυξης σε ερώτηση Βουλευτή σχετικά με τις «Αυθαίρετες χρεώσεις τραπεζικών ιδρυμάτων».
Το έγγραφο αναφέρει αναλυτικά τα εξής:
1. Σύμφωνα με τον ν.4438/2016, άρθρο 13 παρ. 8 «Ο πιστωτικός φορέας ή, κατά περίπτωση, ο μεσίτης πιστώσεων παρέχει, με απόδειξη παραλαβής, στον καταναλωτή, εγγράφως ή με σταθερό μέσο, αντίγραφο, δεσμευτικό για τον φορέα πίστωσης, σχεδίου σύμβασης πίστωσης κατά το χρόνο υποβολής μίας προσφοράς που είναι δεσμευτική για τον πιστωτικό φορέα.» ενώ στον ίδιο νόμο και συγκεκριμένα στο ΜΕΡΟΣ Β’, Οδηγίες για τη συμπλήρωση του ESIS, Τμήμα 14, παρ. 3, αναφέρεται ότι: «Ο πιστωτικός φορέα ή ο μεσίτης πιστώσεων επισημαίνει το δικαίωμα να χορηγηθεί ή να προσφερθεί, κατά περίπτωση, στον καταναλωτή αντίγραφο του σχεδίου της σύμβασης πίστωσης τουλάχιστον αφού έχει γίνει δεσμευτική προσφορά για τον πιστωτικό φορέα».
2. Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι συνέπειες του δεδικασμένου συγκεκριμένων αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων έχουν ευρύτερο δημόσιο ενδιαφέρον για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών, εξέδωσε την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Ζ1-798/2008 (ΦΕΚ 1353/Β) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Ζ1-21/2011 (ΦΕΚ 21/Β), σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η αναγραφή ορισμένων όρων σε συμβάσεις που συνάπτουν τα Πιστωτικά Ιδρύματα με τους καταναλωτές.
3. Η Διεύθυνσή μας, βάσει του Π.Δ. 147/2017 με το οποίο καθορίζονται οι αρμοδιότητές της, μεριμνά για την προστασία του καταναλωτικού κοινού στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 2251/1994 και ειδικότερα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών όσον αφορά συναλλαγές τους σε σχέση με την αγορά καταναλωτικών αγαθών, αλλά και την παροχή υπηρεσιών και μεταξύ των άλλων ασχολείται με τη λήψη καταγγελιών, αναφορών και παραπόνων καταναλωτών και ενώσεων καταναλωτών για παράβαση των κανόνων που αποβλέπουν στην προστασία των καταναλωτών στους τομείς των αγαθών και των υπηρεσιών.
Στα πλαίσια αυτά λαμβάνει και καταγγελίες που αφορούν τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών που αφορούν παραβάσεις επί των προαναφερόμενων Υπουργικών Αποφάσεων, τις οποίες χειρίζεται ανάλογα. Στο έτος 2017 δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Η επιμέλεια για την είσπραξη των προστίμων που επιβάλλονται από τη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή ανήκει στις κατά περίπτωση Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.
Σημειώνεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει των αρμοδιοτήτων της για τη διαφάνεια των τραπεζικών συναλλαγών, έχει θεσπίσει με την ΠΔ/ΤΕ 2501/2002 κανόνες πληροφόρησης των συναλλασσόμενων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους βασικούς όρους που διέπουν τις τραπεζικές συναλλαγές.
Στο πλαίσιο των κανόνων αυτών και επιδιώκοντας την πληρέστερη ενημέρωση των συναλλασσόμενων, η Τράπεζα της Ελλάδος εισάγει στον ιστοχώρο της πίνακες στους οποίους παρουσιάζονται συγκριτικά στοιχεία για ορισμένα βασικά προϊόντα που προσφέρουν τα πιστωτικά ιδρύματα (επιτόκια στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης, επιτόκια καταθέσεων, έξοδα δανείων και προμήθειες-έξοδα λοιπών τραπεζικών συναλλαγών).
Επίσης, τα πιστωτικά ιδρύματα είναι υποχρεωμένα, κατόπιν της προαναφερόμενης ΠΔ/ΤΕ, να αναρτούν σε εμφανή θέση με ευκρινή και ευανάγνωστα στοιχεία, πίνακα των προμηθειών που ισχύουν για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, ενώ οι εν λόγω πίνακες είναι αναρτημένοι και στην ιστοσελίδα τους.