Ανάγκη σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Τους στόχους που θα πρέπει να έχει μια στρατηγική για τις πολιτικές χρηματοδότησης, επισήμανε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθάς στην Ημερίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Συγκεκριμένα επισήμανε:
Σταχυολογώντας κάποιες από τις προτεινόμενες πολιτικές  για τη βελτίωση του περιβάλλοντος χρηματοδότησης, θα έθετα ως κεντρικά  ζητήματα στο τραπέζι του διαλόγου τα παρακάτω:
1ο) Απαραίτητο εργαλείο είναι το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει τη διαφοροποίηση των εργαλείων και πηγών χρηματοδότησης, ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να διερευνηθούν οι δυνατότητες προώθησης σύγχρονων εργαλείων μικροχρηματοδότησης, συμμετοχικής χρηματοδότησης, factoring και άλλων μορφών συνεταιριστικής τραπεζικής. Το ασφυκτικό πλαίσιο και του 3ου προγράμματος δεν επιτρέπει το πλήρες ανάπτυγμα τέτοιων πολιτικών, αλλά θα πρέπει να επιδιωχθούν διότι στην Ευρώπη έχουν εφαρμοστεί αντίστοιχες δράσεις με θετικές επιπτώσεις στις τοπικές οικονομίες.
2ο) Συντονισμός και διάχυση πληροφόρησης για το ρόλο και τις λειτουργίες που επιτελούν οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, η διάρθρωση και η σκοπιμότητα του ΕΣΠΑ, την ανάλυση επίδρασης του Αναπτυξιακού Νόμου, τις επενδυτικές ευκαιρίες και τις στρατηγικές επενδύσεις. Ειδικά για τις Στρατηγικές Επενδύσεις, το κράτος οφείλει να δώσει κατευθύνσεις για το παραγωγικό μοντέλο που επιθυμεί με κλάδους ατμομηχανές (κατασκευές, δημιουργία αγροδιατροφικής αλυσίδας με εξωστρέφεια, τουρισμός με εναλλακτικές εκδοχές, προσέλκυση επιστημόνων, συνεργατικά σχήματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων).
3ο) Εκ μέρους των ευρωπαϊκών θεσμών, κρίνεται αναγκαία η εμβάθυνση των προγραμμάτων COSME και HORIZON ώστε να περιλαμβάνει τις ιδιαιτερότητες των χωρών του Νότου. Δυστυχώς, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι πόροι κατευθύνονται με δυσκολία στις ελληνικές μικρές επιχειρήσεις, και ίσως απαιτείται ανασχεδιασμός δράσεων και προτεραιοτήτων. Αντίστοιχη επιχειρηματολογία ισχύει και για τις δράσεις του EIF (Ευρ. Ταμείο Επενδύσεων).
4ο) Καθιέρωση σχεδιασμού Επενδυτικού Νόμου ανά 4ετία, με αντίστοιχη σταθερότητα ως προς τις υποχρεώσεις της επιχείρησης (φορολογικές, ασφαλιστικές). Η εξασφάλιση ενός συνολικού πλαισίου σταθερού περιβάλλοντος θα λειτουργήσει ευεργετικά.
5ο) Εκσυγχρονισμός και διεύρυνση των λειτουργιών του ΕΤΕΑΝ και των Αναπτυξιακών Ταμείων που έχουν ιδρυθεί (πχ Ταμείο Λουξεμβούργου), ενδεχομένως μέσα  από ένα ενιαίο συντονιστικό όργανο. Σε σχέση με το ΕΤΕΑΝ θα πρέπει να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία των πρακτικών εγγυοδοσίας. Από την πλευρά της μόχλευσης κεφαλαίων των επιχειρήσεων, έξυπνη εξειδίκευση προγραμμάτων συμμετοχικής χρηματοδότησης μέσα από διάθεση κερδών σε ένα κοινό Αναπτυξιακό Ταμείο για μικρές επιχειρήσεις. Η πρότασή μας είναι ότι ακόμη και η μικρή επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει στο επενδυτικό ρίσκο, έχοντας λάβει φορολογικές ελαφρύνσεις.
6ο) Ειδικά προγράμματα για τη χρηματοδότηση των συνεργατικών σχηματισμών, κοινοπραξιών, συνεργιών καινοτομίας και των ανοιχτών κέντρων εμπορίου. Η δέσμευση της επιχείρησης για συμμετοχή σε οργανωμένο συνεργατικό σχήμα cluster- που μπορεί να αφορά σε ενιαία διαμόρφωση χώρων, αποθηκών, logistics θα πρέπει να ενισχύεται για δράσεις εξωστρέφειας και ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς. Παράλληλα, θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία συνεργατικών ενώσεων/ σχηματισμών.
7ο) Συστηματική παρακολούθηση των ροών χρηματοδότησης από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από την ΤτΕ και δημοσίευση εκθέσεων για λόγους διαφάνειας. Αντίστοιχη δημοσιότητα και ανάλυση πρέπει να υπάρχει για τους λόγους απόρριψης αιτημάτων για δανειοδότηση.
8ο) Σχεδιασμός έμμεσων προγραμμάτων χρηματοδότησης και κινητοποίησης επενδύσεων, όπως είναι οι δημόσιες συμβάσεις. Πληροφόρηση για τη χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων και διεύρυνση των δικαιούχων ώστε να δημιουργηθεί τοπικός και περιφερειακός πολλαπλασιαστής. Η συμμετοχή των ΜμΕ είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την τοπική ανάπτυξη και τη μεταφορά τεχνολογίας/ καινοτομίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail