Αμετάβλητα επιχειρηματικά δάνεια

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Αμετάβλητα παρέμειναν τα πιστωτικά πρότυπα (δηλαδή οι εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές των τραπεζών ή τα κριτήρια έγκρισης δανείων) για δάνεια προς επιχειρήσεις το τρίτο τρίμηνο του 2017 (καθαρό ποσοστό τραπεζών αναφοράς -1% -3% το προηγούμενο τρίμηνο), παρά τις προσδοκίες που προέκυψαν σύμφωνα με την έρευνα τραπεζικών δανείων (BLS) του Οκτωβρίου 2017.
Οι ανταγωνιστικές πιέσεις, οι αντιλήψεις των τραπεζών, το κόστος των κεφαλαίων και οι περιορισμοί στο ισοζύγιο είχαν μια χαλαρή επίδραση στα πιστωτικά πρότυπα των δανείων προς τις επιχειρήσεις, ενώ η ανοχή των κινδύνων των τραπεζών είχε αυστηρότερους αντίκτυπους. Τα πιστωτικά πρότυπα για δάνεια προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας υποχώρησαν περαιτέρω (καθαρό ποσοστό των τραπεζών αναφοράς σε -11%, μετά από -4% το προηγούμενο τρίμηνο), το οποίο ήταν ισχυρότερο από το αναμενόμενο στο προηγούμενο γύρο της έρευνας. Τα πιστωτικά πρότυπα για τις καταναλωτικές πιστώσεις και τα λοιπά δάνεια προς τα νοικοκυριά μειώθηκαν επίσης (-4%, μετά το 1%), σύμφωνα με τις προσδοκίες. Για το τέταρτο τρίμηνο του 2017, οι τράπεζες αναμένουν ότι τα πιστωτικά πρότυπα για τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις θα παραμείνουν αμετάβλητα, ενώ προβλέπουν καθαρή μείωση των στεγαστικών δανείων (-3%) και της καταναλωτικής πίστης (-2%).
Η καθαρής χαλάρωση των συνολικών όρων και προϋποθέσεων των τραπεζών για τα νέα δάνεια (δηλαδή οι πραγματικοί όροι και οι προϋποθέσεις των τραπεζών που συμφωνήθηκαν στη σύμβαση δανείου) συνεχίστηκε για όλες τις κατηγορίες δανείων, οδηγούμενος εκ νέου από τη μείωση των περιθωρίων στις μέσες χορηγήσεις.
Η καθαρή ζήτηση συνέχισε να αυξάνεται σε όλες τις κατηγορίες δανείων. Η αύξηση των πάγιων επενδύσεων και το γενικό επίπεδο των επιτοκίων ήταν σημαντικοί παράγοντες που αύξησαν τη ζήτηση δανείων προς τις επιχειρήσεις το τρίτο τρίμηνο του 2017. Η καθαρή ζήτηση για στεγαστικά δάνεια συνέχισε να οφείλεται κυρίως στο χαμηλό γενικό επίπεδο των επιτοκίων και στην ευνοϊκή αγορά κατοικίας προοπτικές. Οι δαπάνες για τα διαρκή αγαθά, το χαμηλό γενικό επίπεδο των επιτοκίων και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών συνέβαλαν και πάλι θετικά στην καθαρή ζήτηση καταναλωτικής πίστης.
Όσον αφορά τον αντίκτυπο του προγράμματος αύξησης των αγορών ενεργητικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), οι τράπεζες BLS της ζώνης του ευρώ εξακολούθησαν να παρουσιάζουν θετικό αντίκτυπο στη ρευστότητα τους και στις συνθήκες χρηματοδότησης της αγοράς τους τελευταίους έξι μήνες, αλλά σε αρνητικές επιπτώσεις στα καθαρά περιθώρια επιτοκίων τους. Οι απαντήσεις στις τράπεζες ανέφεραν ότι χρησιμοποίησαν κυρίως την πρόσθετη ρευστότητα που αφορούσε την APP για τη χορήγηση δανείων. Ο καθαρός αντίκτυπος απόσυρσης του APP συνέχισε να είναι ισχυρότερος για τους όρους και τις προϋποθέσεις από ό, τι για τα πιστωτικά πρότυπα.
Το αρνητικό επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ, αν και έχει αρνητικές επιπτώσεις στα καθαρά έσοδα από τόκους των τραπεζών, εκτιμάται από τις τράπεζες ότι είχε θετικό αντίκτυπο στον όγκο δανεισμού τους.
Το BLS, το οποίο διεξάγεται τέσσερις φορές το χρόνο, αναπτύχθηκε από το Ευρωσύστημα προκειμένου να βελτιωθεί η κατανόηση της συμπεριφοράς δανεισμού των τραπεζών στη ζώνη του ευρώ. Τα αποτελέσματα που αναφέρθηκαν στην έρευνα του Οκτωβρίου 2017 αφορούν τις μεταβολές κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017 και τις προσδοκίες για αλλαγές στο τέταρτο τρίμηνο του 2017, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Το BLS του Οκτωβρίου 2017 διεξήχθη μεταξύ 15 Σεπτεμβρίου και 2 Οκτωβρίου 2017. Με 141 τράπεζες (από 142 δείγματα τραπεζών) που συμμετείχαν στην έρευνα, το ποσοστό απάντησης ήταν 99%.