Αλλαγές υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Επικαιροποιήθηκε η ηλεκτρονική εφαρμογή της υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, όπως οι συνεταιρισμοί και οι εταιρείες, φορολογικού έτους 2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, αποφάσεις και εγκυκλίους.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η εν λόγω επικαιροποίηση περιλαμβάνει τα εξής:
1. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013, όπως ισχύει για φορολογικές απαιτήσεις που γεννώνται από το φορολογικό έτος 2016 και εφεξής (Κωδικοί 995 και 996).
2. Εφαρμογή των νέων διατάξεων του ν. 4467/2017 για τον τρόπο καταβολής του φόρου με δόσεις.
3. Υλοποίηση της απόφασης ΠΟΛ.1030/2017 σχετικά με τον τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013. Για το λόγο αυτό προστέθηκαν ή απενεργοποιήθηκαν οι παρακάτω κωδικοί του εντύπου:
Εισαγωγή κωδικού 655 με λεκτικό «Υποβολή δήλωσης για εισπραττ. μερίσματα πριν τη συμπλήρωση 24 μηνών (παρ. 1 άρθρου 48 ν. 4172/2013)».
Εισαγωγή κωδικού 656 με λεκτικό «Κατάθεση εγγυητικής επιστολής (παρ. 3 άρθρου 48 ν. 4172/2013)».
Το πεδίο «Υπάγεστε: α) στην παρ. 4 άρθρου 58 ν.4172/2013» για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01/01/2016 και επόμενα είναι ανενεργό.
Ο κωδικός 456 για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01/01/2016 και επόμενα είναι ανενεργός.
Ο κωδικός 464 για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01/01/2016 και επόμενα είναι ανενεργός.
Εισαγωγή κωδικού 475 με λεκτικό «Ωφέλεια από τη διαγραφή χρέους στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης (άρθρο 62 ν.4389/2016)».
Εισαγωγή κωδικού 053 με λεκτικό «Κέρδη Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που φορολογούνται στο όνομα των εργαζομένων στην κατηγορία «ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ κλπ.» με αύξοντα αριθμό 9.
Ο κωδικός 900 για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01/01/2016 και επόμενα είναι ανενεργός.
Εισαγωγή κωδικού 209 με λεκτικό «Δωρεάν παραχώρηση» στον πίνακα 3Α4 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (άρθ. 39 ν. 4172/2013).
Αλλαγή λεκτικού στον κωδικό 210 από «Ιδιοχρησιμοποίηση – Δωρεάν Παραχώρηση» σε «Ιδιοχρησιμοποίηση» στον παραπάνω πίνακα 3Α4.