Αλλαγές κριτηρίων μη εγγυημένων τραπεζικών ομολόγων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Τις αλλαγές στα κριτήρια επιλεξιμότητας των ασφαλειών που ισχύουν για τα ακάλυπτα χρεόγραφα που εκδίδουν τα πιστωτικά ιδρύματα ή οι επιχειρήσεις επενδύσεων ή οι στενά συνδεδεμένες με αυτές οντότητες. Τα μέσα αυτά είναι γνωστά ως μη εξασφαλισμένα τραπεζικά ομόλογα (UBB), αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ΕΚΤ). (Π.χ. UBB που εκδίδονται από εταιρείες χαρτοφυλακίου) θα καταστούν μη επιλέξιμες ως εξασφάλιση από την έναρξη ισχύος της επικείμενης τακτικής επικαιροποίησης της Γενικής τεκμηρίωσης (που αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2018) .
Ωστόσο, τα UBB που εκδίδονται από οντότητες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των οργανισμών που είναι επιλέξιμοι για το πρόγραμμα αγοράς δημόσιου τομέα της ΕΚΤ και τα τραπεζικά ομόλογα εγγυημένα από το κράτος (GGBBs) θα παραμείνουν επιλέξιμα μέχρι τη λήξη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπόκεινται σε συμβατική ή διαρθρωτική εξάρτηση και ότι έχουν εκδοθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2018.
Τα ανώτερα (προτιμώμενα) μη εξασφαλισμένα τραπεζικά ομόλογα (δηλαδή εκείνα που δεν υπόκεινται σε υποταγή) παραμένουν επιλέξιμα ως εξασφάλιση. Επιπλέον, τα UBB που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων ή από στενά συνδεδεμένες οντότητες εγκατεστημένες εκτός της ΕΕ, θα καταστούν μη επιλέξιμες από την έναρξη ισχύος της επικαιροποιημένης γενικής τεκμηρίωσης.