Αιτήσεις διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Την Τρίτη 8 Αυγούστου 2017 με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δόθηκε στην δημοσιότητα σήμερα, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, καθώς και η απαιτούμενη διορία για την σχετική αίτηση η οποία ορίζεται έως τις 4 Δεκεμβρίου 2017.
Αναλυτικότερα, πρόκειται για την ΚΥΑ με αριθμό 940/81279, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2741/04-08-2017, και αναφέρει τα εξής:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, των κυρώσεων καθώς και λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 17α «Συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών» του ν. 4056/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, με δυναμικότητα μεγαλύτερη από αυτή που καθορίζεται με τις αποφάσεις των οικείων Περιφερειαρχών για τη διατήρηση οικοσίτων ζώων, και είναι εγκατεστημένες, είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών, είτε πλησίον αυτών και σε αποστάσεις μικρότερες από εκείνες που ορίζονται στους πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος του άρθρου 20 του ν. 4056/2012, όπως αυτές μπορούν να προσαρμοσθούν βάσει των διατάξεων των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 5 του ν. 4056/2012 για τη μείωση των ελαχίστων αποστάσεων.
Άρθρο 3
Όροι και Προϋποθέσεις Έκδοσης Άδειας Διατήρησης
Δυνατότητα συνέχισης λειτουργίας εντός ορίων κατοικημένων περιοχών ή πλησίον αυτών παρέχεται στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όλων των κατηγοριών της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012 οι οποίες Α) είχαν ιδρυθεί – κατασκευασθεί και λειτουργούσαν (διέθεταν ζωικό κεφάλαιο) κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012,
Β) διατηρούν τη δυναμικότητα που είχαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012, εκτός εκείνων που υπερβαίνουν το 25% των ανώτατων ορίων της κατηγορίας Β’ όπως ορίζονται με την υπ’ αριθμ. 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ Β’ 21) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως ισχύει, οι οποίες υποχρεούνται να μειώσουν τη δυναμικότητά τους στο παραπάνω ποσοστό.
Η ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου αποδεικνύεται είτε: α) από τον κωδικό εκμετάλλευσης – αν έχει ήδη χορηγηθεί – από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία, β) από τη Δήλωση ΟΣΔΕ, γ) από σχετική βεβαίωση Δημόσιας Αρχής.
Γ) αφορούν μονάδες δυναμικότητας εντός των ορίων της κατηγορίας Β και/που υπάγονται σε ΠΠΔ σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 46296/8.8.2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2002 Β’).
Δ) αφορούν μονάδες με δυναμικότητα μικρότερη από εκείνη της κατηγορίας Β και/που πρέπει να τηρούν τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
Δεν επιτρέπεται η έκδοση άδειας διατήρησης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις των οποίων είχε διακοπεί η λειτουργία πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012.
Άρθρο 4
Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν εντός ή πλησίον οικισμών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 της παρούσας, εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτημα στην οικεία ΔΑΟΚ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 4.12.2017. Δεκτές γίνονται και οι αιτήσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί από ενδιαφερόμενους πριν τη δημοσίευση της παρούσας και εξετάζονται μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, διακόπτεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη η λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ενδιαφερόμενων που δεν έχουν υποβάλει ανάλογο αίτημα, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Σταυλισμού.
Άρθρο 5
Διαδικασία αδειοδότησης – δικαιολογητικά
Ως Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή ορίζεται η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
H διαδικασία αδειοδότησης ολοκληρώνεται σε δύο στάδια.
Α. 1. Κατά το πρώτο στάδιο χορηγείται ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, μετά τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών.
2. Στη συνέχεια, κατόπιν αυτοψίας στις υποδομές των εν λόγω κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, που διενεργείται κατά το δεύτερο στάδιο, από την αρμόδια Επιτροπή Σταυλισμού, χορηγείται η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ από την Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑΑ).
Β. ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
1. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς υποβάλλουν, στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, αίτηση συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα, κατά περίπτωση και δυναμικότητα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 6 του ν. 4056/2012, όπως ισχύει και στο κεφάλαιο Δ της υπ’ αριθμ. 1464/67426/13.6.2012 διευκρινιστικής εγκυκλίου:
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ: ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
α. αίτηση στην οποία πρέπει να αναφέρονται: η δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, η γεωγραφική θέση της μονάδας με συντεταγμένες αναφοράς και η διεύθυνση επικοινωνίας του αιτούντα,
β. δήλωση του φορέα της εγκατάστασης και του μελετητή για την ανάληψη προβλεπομένων ΠΠΔ, όπου απαιτούνται βάσει της δυναμικότητας της εγκατάστασης και γ. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 6 παρ. 3γ του ν. 4056/2012.
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: ΔΕΥΤΕΡΗ (αα) και (ββ):
(αα) ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ και (ββ): ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΧΡΙ 300τ.μ. και
ΤΡΙΤΗ: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
α. αίτηση στην οποία πρέπει να αναφέρονται: η δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, η γεωγραφική θέση της μονάδας με συντεταγμένες αναφοράς και η διεύθυνση επικοινωνίας του αιτούντα,
β. δήλωση του φορέα της εγκατάστασης και του μελετητή για την ανάληψη προβλεπομένων ΠΠΔ, όπου απαιτούνται βάσει της δυναμικότητας της εγκατάστασης,
γ. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’) του ενδιαφερόμενου φορέα και του μηχανικού ή του γεωτεχνικού σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρ. 4γ του άρθρου 6 του ν. 4056/2012, όπως ισχύει και
δ. έκθεση γεωτεχνικού συμβούλου, που περιγράφει την ικανοποίηση των ζωοτεχνικών δεδομένων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
2. Μετά τον διοικητικό έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, χορηγείται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών στους ενδιαφερόμενους φορείς
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Η προσωρινή άδεια διατήρησης, έχει θέση οριστικής άδειας διατήρησης και ισχύει μέχρι ένα (1) έτος. Το χρονικό διάστημα ισχύος της προσωρινής άδειας διατήρησης δύναται να παραταθεί μέχρι έξι (6) επιπλέον μήνες κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου και αιτιολόγησης των λόγων μη τήρησης των προθεσμιών εκ μέρους του. Η ΑΑΑ εγκρίνει την αίτηση παράτασης ισχύος έξι (6) μηνών, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.
ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
1. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς εντός του παραπάνω διαστήματος, υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής τους Ενότητας αίτηση για την έκδοση της οριστικής άδειας διατήρησης συνοδευόμενη από φάκελο με όλα τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, και όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 5 του κεφαλαίου Β «ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» της υπ’ αριθμ. 1464/67426/13.6.2012 διευκρινιστικής εγκυκλίου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 2025/113925/12.9.2014 διευκρινιστική εγκύκλιο (αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ, τίτλους ιδιοκτησίας, έγγραφα νομιμότητας υφιστάμενων κτιρίων, τοπογραφικό διάγραμμα, βεβαίωση χρήσεων γης κατά περίπτωση, έγκριση δασικής υπηρεσίας κατά περίπτωση, έγκριση εφορίας αρχαιοτήτων κατά περίπτωση).
2. Εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της 2ης αίτησης του ενδιαφερομένου (για την έκδοση οριστικής άδειας διατήρησης), η αρμόδια Επιτροπή Σταυλισμού διενεργεί αυτοψία στις υποδομές των υπό αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ελέγχοντας ταυτόχρονα και το φάκελο των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών ώστε να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι όροι και οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση οριστικής άδειας διατήρησης. Η Επιτροπή Σταυλισμού συντάσσει πρακτικό προς την ΑΑΑ σχετικά με τη δυνατότητα αδειοδότησης ή μη της εκάστοτε κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Η ΑΑΑ είτε εκδίδει την οριστική άδεια διατήρησης είτε απορρίπτει την αίτηση.
Η άδεια διατήρησης δεν τροποποιείται και δεν μεταβιβάζεται. Ανακαλείται όταν για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί η λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, πλην των περιπτώσεων εμφάνισης επιδημίας ζωονόσου ή επιζωοτίας στο σύνολο του ζωικού κεφαλαίου, ή των περιπτώσεων φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, σεισμός, πυρκαγιά) με επίπτωση στο σύνολο ή μέρος του ζωικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση ενδεχόμενος κίνδυνος επιπτώσεων στη δημόσια υγεία των περιοίκων λαμβάνεται υπόψη κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του ν. 4056/2012.
Επιτρέπεται η ανανέωση της άδειας διατήρησης στην περίπτωση ανανέωσης ενοικιαστηρίου συμβολαίου (μισθωτήριο κατατεθειμένο στην αρμόδια ΔΟΥ) από τον ίδιο φορέα στο όνομα του οποίου είχε εκδοθεί η άδεια διατήρησης.
Η άδεια διατήρησης ανανεώνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου στην ΑΑΑ, συνοδευόμενη από το αποδεικτικό υποβολής του μισθωτηρίου ανανέωσης στην ηλεκτρονική εφαρμογή taxisnet. Η άδεια διατήρησης ανανεώνεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών εφόσον δεν έχει επέλθει αύξηση της δυναμικότητας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, ή επέκταση ή μεταφορά ή αλλαγή του είδους της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας της. Η συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, σύμφωνα με το ν. 1599/1986. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή Σταυλισμού μπορεί να ελέγξει την ορθότητα των όσων δηλώνονται.
Επιτρέπεται η έκδοση άδειας διατήρησης και σε συστεγαζόμενες κτηνοτροφικές μονάδες. Στην περίπτωση απομάκρυνσης κάποιου εκ των συστεγαζόμενων κτηνοτρόφων, δίδεται η δυνατότητα στον ή στους υπόλοιπους συστεγαζόμενους φορείς να παραμείνουν με τη δυναμικότητα που είχε ο καθένας κατά την έκδοση της άδειας διατήρησης.
Άρθρο 6
Διαδικασία επιβολής κυρώσεων – Πεδίο εφαρμογής
1. Οι κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση της Αρμόδιας Αδειοδοτούσας Αρχής (ΑΑΑ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, εντός των ορίων της οποίας είναι εγκατεστημένη η κτηνοτροφική εγκατάσταση, μετά από αυτοψία και εισήγηση της Επιτροπής Σταυλισμού, όταν διαπιστώνεται:
1. παράβαση οποτεδήποτε γενόμενη, των διατάξεων του ν. 4056/2012, όπως ισχύει, και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, ή
ii. παράλειψη τήρησης των όρων και περιορισμών που καθορίζονται με τις αποφάσεις της ΑΑΑ, ή
iii. παράλειψη της τήρησης των διατάξεων της συναφούς και παράλληλης σχετικής νομοθεσίας σχετικά με:
1) την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας
2) την υγιεινή και καλή διαβίωση των εκτρεφόμενων ζώων
3) τους όρους της εργατικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις.
2. Οι κυρώσεις επιβάλλονται
i. στους υπεύθυνους των φορέων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 17α του ν. 4056/2012, όπως ισχύει, είτε
α) διαθέτουν άδεια διατήρησης εκδοθείσα με βάση τον ν. 4056/2012, όπως ισχύει
β) δεν διαθέτουν άδεια διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης
ii. στους υπογράφοντες τις υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, για την αδειοδότηση και ανανέωση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης, εφόσον διαπιστωθεί ότι το περιεχόμενό τους είναι ανακριβές κατά τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Διαδικασία επιβολής κυρώσεων
Μετά την διαπίστωση των παραβάσεων, κατόπιν αυτοψίας, και πριν την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
1. Η ΑΑΑ καλεί εγγράφως σε ακρόαση, με αποδεικτικό επίδοσης, το φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή το νόμιμο εκπρόσωπο του ή τον υπογράφοντα ή τους υπογράφοντες τις υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του και να καταθέσει υπόμνημα, εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα επίδοσης σε αυτόν του σχετικού εγγράφου.
2. Η ΑΑΑ διαβιβάζει στην Επιτροπή Σταυλισμού τα τυχόν νέα δεδομένα που θα προκύψουν μετά την κατάθεση του υπομνήματος.
3. Η Επιτροπή Σταυλισμού αφού λάβει υπόψη τις απόψεις του ενδιαφερομένου εισηγείται στην ΑΑΑ:
– είτε τη χορήγηση προθεσμίας τριών (3) μηνών κατά μέγιστο, εφόσον κρίνει ότι με την εκτέλεση βελτιωτικών εργασιών μπορεί να αποκατασταθεί η νόμιμη λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και ότι η συνέχιση της λειτουργίας της εγκατάστασης υπό τις ίδιες συνθήκες στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, δεν απειλεί τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον
– είτε την έκδοση απόφασης επιβολής κυρώσεων, εφόσον κρίνει ότι δεν είναι εφικτή η άρση των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν και η συνέχιση της λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων απειλεί άμεσα τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον
4. Στη συνέχεια και κατά περίπτωση η ΑΑΑ:
– είτε εκδίδει απόφαση χορήγησης προθεσμίας τριών (3) μηνών κατά μέγιστο στο φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης σύμφωνα με τα παραπάνω καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις απαιτούμενες βελτιωτικές εργασίες. Η προθεσμία των τριών (3) μηνών είναι δυνατόν να παραταθεί μέχρι και το ήμισυ της αρχικής εφόσον καθυστερήσει η υλοποίηση των βελτιωτικών εργασιών, εξαιτίας εξωγενών παραγόντων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ενδιαφερομένου
– είτε εκδίδει απόφαση επιβολής κυρώσεων στην οποία προσδιορίζονται επακριβώς οι επιβαλλόμενες κυρώσεις
5. Μετά την λήξη της προθεσμίας υλοποίησης των βελτιωτικών εργασιών και της πιθανής παράτασης αυτής, η ΑΑΑ ενημερώνει την Επιτροπή Σταυλισμού ώστε εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης των βελτιωτικών εργασιών, να διενεργήσει αυτοψία στην κτηνοτροφική εγκατάσταση προκειμένου να διαπιστώσει την υλοποίηση – ολοκλήρωση των βελτιωτικών εργασιών και να συντάξει σχετικό πρακτικό.
6. Αν από την αυτοψία διαπιστωθεί:
α. η ολοκλήρωση της υλοποίησης των βελτιωτικών εργασιών, η Επιτροπή Σταυλισμού συντάσσει πρακτικό ολοκλήρωσης το οποίο διαβιβάζει στην ΑΑΑ συνοδευόμενο από εισήγηση σχετικά με τη μη επιβολή προστίμου και η κτηνοτροφική εγκατάσταση συνεχίζει τη νόμιμη πλέον λειτουργία της.
β. ελλιπής ή διαφοροποιημένη υλοποίηση ή η μη υλοποίηση των απαιτούμενων βελτιωτικών εργασιών σε σχέση με τις οριζόμενες στην απόφαση της ΑΑΑ, η Επιτροπή Σταυλισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταγράφει τις ελλείψεις – διαφοροποιήσεις και το οποίο διαβιβάζει στην ΑΑΑ συνοδευόμενο από εισήγηση σχετικά με την επιβολή του προστίμου που προβλέπεται ανάλογα με την αρχικά καταγραφείσα παράβαση. Η ΑΑΑ εκδίδει την απόφαση επιβολής κυρώσεων.
7. Επί των αποφάσεων απόρριψης αίτησης ενδιαφερομένου για χορήγηση προσωρινής άδειας διατήρησης ή οριστικής άδειας διατήρησης, επιβολής διοικητικών κυρώσεων και προστίμων της ΑΑΑ χωρεί ειδική διοικητική ένσταση του άρθρου 11 του ν. 4056/2012, όπως ισχύει.
8. Η απόφαση της ΑΑΑ για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων γίνεται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή μετά την απόρριψη της ειδικής διοικητικής ένστασης του άρθρου 11, τη μη εμπρόθεσμη ή τη μη άσκησή της.
Άρθρο 7
Κυρώσεις
Στους φορείς των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, που διαπιστώνονται παραβάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 6 της παρούσας, επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις:
Α) Διακοπή της λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης επιβάλλεται όταν:
α) διαπιστώνονται παραβάσεις για τις οποίες υπάρχει αντικειμενική αδυναμία άρσης τους και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αδειοδότησης.
β) Οι ενδιαφερόμενοι φορείς δεν υποβάλλουν ανάλογο αίτημα έκδοσης προσωρινής άδειας διατήρησης έως την 4.12.2017.
γ) Με την παύση της δραστηριότητας του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης διακόπτεται η λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και η άδεια διατήρησης ανακαλείται.
Β) Επιβολή προστίμων. Για την επιβολή των προστίμων λαμβάνονται υπόψη η φύση της παράβασης, το μέγεθος των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και η κατάταξή τους σε κατηγορίες ανάλογα με την περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλείται από τη λειτουργία τους.
1) Πρόστιμο από διακόσια (200) έως πεντακόσια (500) ευρώ. Επιβάλλεται, στον υπογράφοντα τις σχετικές δηλώσεις και πέραν των οποιονδήποτε άλλων κυρώσεων προβλέπει ο ν. 1599/1986 και στην περίπτωση που κατά τη διαδικασία χορήγησης της προσωρινής άδειας διατήρησης διαπιστωθεί ότι το περιεχόμενο των υποβληθεισών υπευθύνων δηλώσεων του ν. 1599/1986 ήταν ψευδές. Τα προβλεπόμενα πρόστιμα κλιμακώνονται ως εξής:
Γ. 1. Συνδυασμός επιβολής των διοικητικών κυρώσεων των παραγράφων Α και Β, (προστίμων και διακοπής της λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων) δεν επιτρέπεται.
2. Οι πιο πάνω αναφερόμενες διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα επιβάλλονται πέραν των οποιωνδήποτε ποινικών, αστικών ή άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.
3. Τα πρόστιμα αποτελούν έσοδο της οικείας Περιφέρειας και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
Άρθρο 8
Διακοπή λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
1. Στις περιπτώσεις που επιβληθεί η κύρωση της διακοπής της λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 7 της παρούσας, στην απόφαση της ΑΑΑ ορίζεται και η προθεσμία απομάκρυνσης του ζωικού κεφαλαίου που τυχόν υπάρχει σε αυτή.
Η ανωτέρω προθεσμία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες, δύναται ωστόσο η χορήγηση παράτασης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) επιπλέον μήνα στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος φορέας αδυνατεί να απομακρύνει το ζωικό κεφάλαιο εντός της αρχικά τεθείσας προθεσμίας λόγω εξωγενών παραγόντων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.
2. Η απομάκρυνση του ζωικού κεφαλαίου εντός της τεθείσας προθεσμίας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
3. Στην περίπτωση που ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης δεν προβεί στην απομάκρυνση του ζωικού κεφαλαίου εντός της τεθείσας προθεσμίας και της πιθανής παράτασης αυτής, τα ζώα θεωρούνται ανεπιτήρητα και για τη διαχείρισή τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4056/2012.
Ειδικότερα, ο προϊστάμενος της ΑΑΑ, ενημερώνει εγγράφως:
1) τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ώστε να συγκροτηθεί το συνεργείο περισυλλογής και να ορισθεί η ημερομηνία απομάκρυνσης του ζωικού κεφαλαίου,
2) την Επιτροπή Σταυλισμού ώστε να εξασφαλισθεί η επόπτευση της όλης διαδικασίας, και
3) τις αστυνομικές αρχές για την συνδρομή τους ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά η μεταφορά του ζωικού κεφαλαίου στις εγκαταστάσεις του Δήμου.
4. Μετά την απομάκρυνση του ζωικού κεφαλαίου η ΑΑΑ ζητά την διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από το διαχειριστή του δικτύου ή του συστήματος ηλεκτροδότησης, ο οποίος υποχρεούται να προβεί στη ζητούμενη διακοπή εντός δύο (2) μηνών από την σχετική ειδοποίηση ενημερώνοντας ταυτόχρονα και το φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
5. Μετά και την διακοπή της ηλεκτροδότησης, ο προϊστάμενος της ΑΑΑ με έγγραφό του:
• εξουσιοδοτεί την Επιτροπή Σταυλισμού να προβεί στην διαδικασία σφράγισης του παραγωγικού εξοπλισμού, της αποθήκης και των εγκαταστάσεων
• ενημερώνει τις αστυνομικές αρχές να συνδράμουν την Επιτροπή Σταυλισμού στην διαδικασία της σφράγισης
• ενημερώνει τον φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ώστε να παραστεί στην διαδικασία της σφράγισης
Άρθρο 9
Διοικητικοί, υγειονομικοί και επιτόπιοι έλεγχοι
Οι έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4056/2012, όπως ισχύει.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.