Αδιέξοδο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Σε αδιέξοδο ήτανε συνολικά η δημοσιονομική ενοποίηση στη ζώνη του ευρώ το 2016,σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση στην Ευρώπη.
Η έκθεση που ανακοινώθηκε  σε κοινή συνέντευξη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες, αναφέρεται ότι «Μετά από μερικά χρόνια επανένταξη των χρηματοπιστωτικών αγορών, υπάρχουν διαφορετικές οικονομικές προοπτικές σε όλες τις χώρες, λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας. Από την άλλη πλευρά, η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ συνέχισε να στηρίζει τη χρηματοπιστωτική ενοποίηση.
Η τρέχουσα αναθεώρηση της σημαντικής νομοθεσίας, όπως η οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΟΚΑ) ή της οδηγίας Τράπεζας εξυγίανσης και ανάκαμψης (BRRD) θα πρέπει να οδηγήσει σε έγκαιρη πρόοδο, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών και διακριτικών ευχερειών εναρμόνισης. Επιπλέον, η βελτίωση και η εναρμόνιση των κανόνων περί αφερεγγυότητας μπορεί να στηρίξει την ένταξη και την ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών.
Σε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, η έκθεση εξετάζει τη διαδικασία της διασυνοριακής τραπεζικής ενοποίησης στη ζώνη του ευρώ. Με δεδομένη τη σημαντική πρόοδο της υλοποίησης της τραπεζικής ένωσης, η ανάπτυξη των πανευρωπαϊκών τραπεζών εξακολουθεί να είναι αρκετά περιορισμένη. Περαιτέρω διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές θα μπορούσε να συμβάλουν στην τόσο αναγκαία τραπεζική ενοποίηση σε ορισμένα κράτη μέλη, χωρίς να δημιουργούν τοπικά προβλήματα ανταγωνισμού.
Επιπλέον, θα μπορούσαν να προωθήσουν την ολοκλήρωση της αγοράς λιανικής πίστωσης που ενισχύει τον επιμερισμό του κινδύνου και θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην επίλυση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.»