Έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημόσιου 26 εβδομάδων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Αποτελέσματα συμπληρωματικών μη ανταγωνιστικών προσφορών:
Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 5ης Απριλίου 2017, έγιναν δεκτές οι  παρακάτω προσφορές.
ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ: 26 εβδομάδων
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: € 262.500.000
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: 98,521
Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 7 Απριλίου 2017.