Έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου 26 εβδομάδων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Αποτελέσματα συμπληρωματικών μη ανταγωνιστικών προσφορών. Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 5ης Ιουλίου 2017, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.
ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 εβδομάδων
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ € 375.000.000
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 98,614
Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017.