Έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου 13 εβδομάδων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 8ης Μαρτίου  2017, έγιναν δεκτές  οι  παρακάτω προσφορές.
ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ: 13 εβδομάδων
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ:  300.000.000 ευρώ
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:  99,322 ευρώ
Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017.