Έναρξη Ετήσιου Τακτικού Συνέδριο ΚΕΔΕ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Ξεκίνησε την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 στα Γιάννενα το ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ με κεντρικό μήνυμα «Αλλάζουμε. Το Κράτος, τις ζωές μας, την Ελλάδα», με τη συμμετοχή πεντακοσίων δημάρχων και δημοτικών συμβούλων  και προσκεκλημένους  υπουργούς  κι εκπροσώπους κομμάτων, εκπροσώπους αυτοδιοικητικών φορέων από την Ευρώπη, εκπροσώπους του επιστημονικού και επιχειρηματικού κόσμου.
Οι εργασίες θα διαρκέσουν έως το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017 στα Ιωάννινα.
Οι θέσεις της ΚΕΔΕ που αποτελούν τον άξονα συζήτησης στο ετήσιο τακτικό συνέδριο:
Η ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  ΚΥΡΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Βασικός στρατηγικός στόχος και  κύριος προγραμματικός άξονας της προετοιμαζόμενης από την Κυβέρνηση διοικητικής μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι η προώθηση της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης της χώρας με εξέχοντα το ρόλο της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Αυτό υπογραμμίζεται στο κείμενο θέσεων του τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ, που αφορά στα θεσμικά.
Η προώθηση της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, τονίζει η ΚΕΔΕ,  προϋποθέτει την αξιολόγηση και την επανα–οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων των τριών επιπέδων της Δημόσιας Διοίκησης κατά τομέα δημόσιας πολιτικής και τη συστημική συνεργασία των επιπέδων αυτών. Αφορά δε καταρχήν τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό και την άσκηση των επιτελικών λειτουργιών και ιδιαίτερα του αναπτυξιακού προγραμματισμού, του χωροταξικού και πολεοδομικού
σχεδιασμού και του επιχειρησιακού σχεδιασμού.
Αφορά (ενδεικτικά) και σε λειτουργικές περιοχές όπως:
• Αδειοδότηση επαγγελματικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας
• Αδειοδότηση των έργων και επενδύσεων περιφερειακής και τοπικής σημασίας
• Παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος και εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου προστασίας του περιβάλλοντος
• Διαχείριση των υδάτων
• Διαχείριση των στερεών και των υγρών αποβλήτων
• Διαχείριση των κινδύνων από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές – Πολιτική προστασία
• Προώθηση της απασχόλησης
• Κοινωνική πολιτική και υπηρεσίες υγείας
• Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση
• Ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων
• Διοίκηση της ενδοπεριφερειακής συγκοινωνίας
• Παρακολούθηση της λειτουργίας και συντήρηση των συγκοινωνιακών έργων περιφερειακής και τοπικής σημασίας
• Διαχείριση των δημόσιων ακινήτων και υποδομών περιφερειακής και τοπικής σημασίας, των πάρκων και των ορεινών όγκων
• Διαχείριση των μαρίνων και των παράκτιων εγκαταστάσεων
Η επαναοριοθέτηση των αρμοδιοτήτων των τριών επιπέδων της Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να γίνει με έμφαση στις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας παροχής των υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προώθηση της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης η ΚΕΔΕ έχει προτείνει τη μεταφορά «πακέτων» αρμοδιοτήτων στους Δήμους, όπως:
• Η αδειοδότηση και ο έλεγχος της λειτουργίας όλων των νομικών προσώπων του τομέα της κοινωνικής πρόνοιας του δημόσιου τομέα, του ιδιωτικού τομέα και του κοινωνικού τομέα.
• Η αδειοδότηση της άσκησης του επαγγέλματος όλων των φυσικών προσώπων–επαγγελματιών του τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και ο έλεγχος της εφαρμογής των όρων της χορηγηθείσας άδειας.
• Η χωροθέτηση, η αδειοδότηση και ο έλεγχος της λειτουργίας των λαϊκών αγορών.
Επίσης, έχει προτείνει τη διοικητική μεταφορά στην πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση των ακόλουθων συγκροτημένων κρατικών δομών:
1. Των Κοινωνικών Ιδρυμάτων
2. Των Νηπιαγωγείων
3. Των Γραφείων του ΟΑΕΔ
4. Των Δομών Πρόληψης και των Δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, περιλαμβανομένων των Κέντρων Υγείας, πλην του υγειονομικού προσωπικού τους.
Η μεταφορά αρμοδιοτήτων από την Κεντρική και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τους αντίστοιχους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και τη σχετική υλικοτεχνική υποδομή.
Εκλογικό σύστημα
Σε ότι αφορά στο εκλογικό σύστημα η ΚΕΔΕ υπενθυμίζει την απόφαση του Τακτικού Συνεδρίου της Θεσσαλονίκης (2016) για το εκλογικό σύστημα, που έχει ως εξής:
Η ΚΕΔΕ διαφωνεί με την προτεινόμενη από την Κυβέρνηση αλλαγή του σημερινού εκλογικού συστήματος, σε σύστημα απλής αναλογικής, διότι αυτή οδηγεί στην πράξη σε ακυβερνησία και διάλυση των Δήμων.
Σε κάθε περίπτωση η ΚΕΔΕ δεν συζητά για το εκλογικό σύστημα ανάδειξης των δημοτικών αρχών πριν ολοκληρωθεί προηγουμένως ο διάλογος για τη μεταρρύθμιση του κράτους.
Μητροπολιτική Διακυβέρνηση
Η θέση της ΚΕΔΕ είναι ότι η εφαρμογή της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης σε μια περιοχή, όπως είναι το Λεκανοπέδιο της Αθήνας και ευρύτερα η Αττική, καθώς και η Θεσσαλονίκη, οδηγεί στην Μητροπολιτική Διακυβέρνηση.
Σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες σε μια Μητροπολιτική περιοχή υπάρχει ένας ενιαίος Μητροπολιτικός φορέας που συγκεντρώνει όλες τις αρμοδιότητες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σημειώνει ότι στην Ελλάδα το Σύνταγμά μας δεν προβλέπει αυτή τη δυνατότητα και επομένως στην επόμενη τροποποίησή του πρέπει να προβλέπεται ρητά η συγκρότηση ενιαίου Μητροπολιτικού φορέα.
Οι αρμοδιότητες
Για το θέμα των αρμοδιοτήτων η ΚΕΔΕ θεωρεί ότι εφόσον μια δημόσια πολιτική στοχεύει κυρίως στην τοπική ανάπτυξη, πρέπει να σχεδιάζεται σε κεντρικό επίπεδο και να εκπονείται το σχετικό νομικό πλαίσιο, αλλά να εξειδικεύεται και να εφαρμόζεται από τους Δήμους. Επίσης, οι Δήμοι θα ασκούν τις αρμοδιότητες που συνδέονται με τις πολιτικές τοπικής ανάπτυξης. Παράλληλα, οι Δήμοι πρέπει να αναλάβουν το κύριο βάρος παροχής των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, κυρίως μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Επίσης η ΚΕΔΕ θεωρεί ότι οι αρμοδιότητες των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης μπορούν ευκολότερα να ασκηθούν από τους Δήμους.
Ανθρώπινο δυναμικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Σε ότι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης η ΚΕΔΕ θεωρεί ότι, είναι αναγκαίο να επικαιροποιηθεί ο «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» έτσι ώστε να ενσωματώσει και τις νέες ρυθμίσεις για την αξιολόγηση, την κινητικότητα, το βαθμολόγιο, τα περιγράμματα θέσεων, την επιλογή προϊσταμένων με την προϋπόθεση της εξειδίκευσης και της προσαρμογής τους στις ιδιαιτερότητες της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επίσης η ΚΕΔΕ δεν θεωρεί ότι είναι δυνατή η επιλογή διευθυντικών στελεχών και η αξιολόγηση των υπαλλήλων των Δήμων χωρίς να έχει προηγηθεί η αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών, η επικαιροποίηση σε ρεαλιστική βάση του ΟΕΥ και η περιγραφή καθηκόντων των θέσεων εργασίας.
Ως αναγκαίες προϋποθέσεις για τη βελτίωση των πολιτικών προσωπικού προτείνονται οι εξής:
• Νέο σύστημα προγραμματισμού των ανθρώπινων πόρων για την έγκαιρη κάλυψη των κενών σε προσωπικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με προτεραιότητα στο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό
• Αξιολόγηση των επιδόσεων των υπηρεσιών και των υπαλλήλων
• Μόνιμη διαδημοτική κινητικότητα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
• Νέοι σύγχρονοι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας
• Συνεχιζόμενη κατάρτιση των υπαλλήλων, όχι μόνο με σεμινάρια αλλά κυρίως με τηλεεκπαίδευση και κατάρτιση κατά την εργασία
Επίσης καταγγέλλει την πρόσφατη νομοθεσία που προβλέπει τις μετακινήσεις των υπαλλήλων των Δήμων ερήμην της Δημοτικής Αρχής παρά την πάγια θέση μας να απαιτείται προηγουμένως η σύμφωνη γνώμη των Δημάρχων. Και τέλος ειδικά για τις προσλήψεις προσωπικού στους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους πρέπει να προβλεφθεί γενναία αύξηση της μοριοδότησης της εντοπιότητας καθώς και οικονομικά κίνητρα.
Καταστατική θέση αιρετών
Η ΚΕΔΕ θεωρεί ότι οι αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανήκουν στο πολιτικό προσωπικό της Πολιτείας και δικαιούνται τη συνδρομή των όρων άσκησης του λειτουργήματός τους.
Υπογραμμίζει επίσης ότι αρχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι να ισχύουν για όλους τους αιρετούς οι ίδιοι κανόνες, καθ’ όσον αφορά στα θέματα της καταστατικής θέσης, τα ασφαλιστικά, τα οικονομικά, τα συνταξιοδοτικά, τα ποινικά κ.λπ.
Έως ότου όμως, η Πολιτεία αποδεχθεί και εφαρμόσει την παραπάνω αρχή, η Τοπική Αυτοδιοίκηση απαιτεί άμεσα:
1. Κωδικοποίηση και οριστική επίλυση όλων των προβλημάτων της καταστατικής θέσης των αιρετών, ώστε να ρυθμιστούν με σαφήνεια όλα τα θέματα που αφορούν στο μισθολογικό καθεστώς τους, στις ειδικές άδειες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους στα ασφαλιστικά, τα συνταξιοδοτικά και τις χορηγίες.
2. Άμεση επαναφορά της καταργηθείσας με το νόμο 4093/2012 χορηγίας των νέων αιρετών.
3. Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 αναφορικά με την περικοπή στο 100% της σύνταξης των συνταξιούχων – αιρετών (Δημάρχων, Αντιδημάρχων κ.λπ.), για όσο χρονικό διάστημα διατηρούν την ιδιότητα του αιρετού.
4. Επανεξέταση του καθεστώτος του Ν. 1608/1950 «περί αυξήσεως των ποινών για αδικήματα κατά του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ».
5. Επαναφορά ιδιάζουσας δωσιδικίας, ώστε οι αιρετοί να δικάζονται σε πρώτο βαθμό από τα Εφετεία.
6. Τροποποίηση του άρθρου 236 του Ν. 3852/2010, ώστε να τίθενται σε αργία οι αιρετοί που παραπέμπονται αμετακλήτως για κακούργημα μόνο στην περίπτωση που τους έχει επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της προσωρινής κράτησης.
7. Επανεξέταση των ισχυουσών διατάξεων για τα κωλύματα και ασυμβίβαστα στη βάση της ισοτιμίας για όλους τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Κοινοβουλίου.
8. Νομοθετική ρύθμιση ώστε να μην επιστραφεί το απονεμηθέν μηνιαίο βοήθημα και το εφάπαξ που έλαβαν οι αιρετοί από το τ. ΤΑΔΚΥ, δεδομένου ότι η αποκλειστική ευθύνη για τη δημιουργία του προβλήματος βαρύνει τη Διοίκηση.
9. Επαναφορά της διάταξης για τον αριθμό των ειδικών συμβούλων-συνεργατών που καταργήθηκε με το Ν. 4093/12 ειδικά μετά την επαναφορά του αριθμού των αντιδημάρχων με το Ν. 4483/2017.
10. Επαναφορά της διάταξης για τη δυνατότητα πρόσληψης Ιδιαίτερου Γραμματέα του Δημάρχου, που καταργήθηκε με το Ν. 4093/2012.
Εποπτεία – Έλεγχος- Ελεγκτικοί θεσμοί
Η ΚΕΔΕ υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 2 Συντάγματος οι ΟΤΑ έχουν Διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.
Η ειδική αυτή αυτοτέλεια παρέχεται προκειμένου αυτοί να ασκήσουν ελεύθερα και αποτελεσματικά τις από το Σύνταγμα ανατεθείσες σε αυτούς αρμοδιότητες.
Ωστόσο, τονίζει ότι σήμερα οι εποπτικοί μηχανισμοί που υπάρχουν, αποτελούν μοχλούς κυρώσεων και ποδηγέτησης  του θεσμού και είναι οι εξής 13:
1. Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
2. Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
3. Επιτροπή του άρθρ. 152 ΔΚΚ
4. Οι επιτόπιοι έλεγχοι που διενεργεί η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ
5. Προληπτικός έλεγχος δαπανών από τους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου
6. Προσυμβατικός έλεγχος των σχεδίων Συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο
7. Τακτικός ετήσιος κατασταλτικός έλεγχος δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο
8. Έλεγχος και καταλογισμός στους αιρετούς στα πλαίσια αστικής ευθύνης
9. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
10. Σώμα επιθεωρητών ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)
11. Συνήγορος του Πολίτη
12. Οικονομικό Παρατηρητήριο
13. Οικονομικοί Επιθεωρητές Δημοσιονομικός έλεγχος
Η ΚΕΔΕ προτείνει τη θεσμοθέτηση ενός ενιαίου εσωτερικού ελεγκτικού μηχανισμού στους Δήμους που θα διασφαλίζει τη νομιμότητα των αποφάσεων των μονομελών και συλλογικών οργάνων της Διοίκησης με ταυτόχρονη κατάργηση άλλων ελεγκτικών μηχανισμών, πλην του κατασταλτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι αποφάσεις του οποίου πρέπει να είναι σεβαστές από τους φορείς που εμπλέκονται με τυχόν παρεμπίπτοντες ελέγχους.
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Στα χρόνια της κρίσης το πολιτικό σύστημα αντιμετωπίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση με  στενόμυαλη λογική. Διαπιστώνονται συνεχείς παραβιάσεις των συνταγματικών αρχών, που οριοθετούν την έννοια και το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως η συνεχής και αυθαίρετη συρρίκνωση τόσο των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων όσο και της χρηματοδότησης των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων. Παράλληλα όμως η κρίση ανέδειξε και την αναποτελεσματικότητα του Ελληνικού κράτους. Ως εκ τούτου βασική προϋπόθεση για να ξεπεραστεί η κρίση είναι να οδηγηθούμε σε  μια νέα μορφή του Κράτους. Η Συνταγματική αναθεώρηση πρέπει να οδηγήσει σε μία νέα πολυεπίπεδη διακυβέρνηση της χώρας με εξέχοντα το ρόλο της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Είναι προφανές, λοιπόν, ότι δήμοι της χώρας έχουν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό και συγκεκριμένο ρόλο.
Στη διαπίστωση αυτή καταλήγει το κείμενο θέσεων ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ. Στο κείμενο ασκείται κριτική στην κυβέρνηση που άφησε εκτός της επιτροπής διαβούλευσης για τη Συνταγματική αναθεώρηση την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και προαναγγέλλει ότι από την επομένη του Τακτικού Συνεδρίου, θα ξεκινήσει μία ευρεία δημοκρατική διαβούλευση σε όλους τους δήμους, σε όλες τις ΠΕΔ και θα κορυφωθεί με ένα, ειδικά αφιερωμένο στη Συνταγματική αναθεώρηση, συνέδριο της ΚΕΔΕ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί εντός του 2018.
«Η αντίληψή μας για την Συνταγματική αναθεώρηση, τονίζεται στο κείμενο θέσεων,  θα στηριχθεί καταρχήν σε τέσσερις άξονες:
1. Ένας νέος αναβαθμισμένος αλλά και αποσαφηνισμένος ρόλος της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο σε σχέση με την κεντρική και με την Αποκεντρωμένη όσο σε σχέση και με την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.
2. Συνταγματική οριοθέτηση νέου πλαισίου ως προς τους φορολογικούς πόρους των ΟΤΑ.
3. Κατοχύρωση ενός αξιόπιστου και αμερόληπτου μηχανισμού που θα αναλάβει τόσο την εποπτεία όσο και τον οικονομικό έλεγχο των ΟΤΑ
4. Ενεργή συμμετοχή των θεσμικών της φορέων στη νομοθετική διαδικασία που αφορά αυτοδιοικητικά θέματα».
ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η Ελλάδα, παρά τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του Καλλικράτη, παραμένει μία από τις πιο συγκεντρωτικές χώρες του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης του UCLG, ΟΟΣΑ, και της Γαλλικής Αναπτυξιακής Εταιρίας σχετικά με την οργάνωση και τα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Χαρακτηριστικά στη μελέτη αναφέρεται ότι «παρά τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του Καλλικράτη, η Ελλάδα παραμένει μία από τις πιο συγκεντρωτικές χώρες του ΟΟΣΑ».
Η ΚΕΔΕ θεωρεί ότι η παραπάνω μελέτη επιβεβαιώνει τη θέση της ότι για να δημιουργηθεί ένα αναπτυξιακό πλαίσιο θα πρέπει να αποκεντρωθεί η χώρα. Αποκέντρωση σημαίνει μεταφορά ίδιων πόρων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών στην ΤΑ.
Για να προχωρήσει η χώρα στην ανάκαμψη και στην ανάπτυξη χρειάζονται επενδύσεις. Οι δημόσιες επενδύσεις είναι απαραίτητες για τη μακροπρόθεσμη και αποτελεσματική μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων. Στις δημόσιες επενδύσεις καθοριστικό ρόλο παίζουν, στην Ευρώπη, οι επενδύσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Οι τοπικές δημόσιες επενδύσεις λόγω του μεγέθους τους, είναι ευέλικτες, παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό απορροφητικότητας, έχουν άμεσα αποτελέσματα στην αύξηση της απασχόλησης και συμβάλλουν στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων. Οι δαπάνες σε τοπικές υποδομές και υπηρεσίες (π.χ. για τις δημόσιες μεταφορές, την ενέργεια, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την κοινωνική συνοχή, την υγειονομική περίθαλψη, τη στέγαση, τη διαχείριση των αποβλήτων, κ.λπ.), έχουν θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Αυτό όχι μόνο αυξάνει την παραγωγικότητα και την απασχόληση, μακροπρόθεσμα, αλλά παράλληλα, ενισχύει την ελκυστικότητα της περιοχής σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, την εμπιστοσύνη στο γενικότερο οικονομικό και επενδυτικό κλίμα και συμβάλει σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και χωρικές ασυνέχειες.
Αντίθετα, η πίεση και η μη υποστήριξη στις δημόσιες τοπικές επενδύσεις σημαίνει μείωση των επενδύσεων, δημόσιων και ιδιωτικών, σε μακροπρόθεσμη βάση, η οποία μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Η ΚΕΔΕ, τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσω του CEMR, απαιτεί, στα πλαίσια του προγράμματος εργασίας της ΕΕ, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αναγνωρίσουν πλήρως το πρόβλημα που προκύπτει από τον ανελαστικό καθορισμό του ελλείμματος και του χρέους. Οι δημόσιες επενδύσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως μεταβλητή προσαρμογής της δημοσιονομικής πολιτικής. Η πτώση των τοπικών επενδύσεων είναι σημαντικό κοινωνικοοικονομικό λάθος για την Ευρώπη. Ειδικά σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, θα πρέπει να διατηρηθεί η ικανότητα της ΤΑ να επενδύει σε υποδομές, να στηρίζει την τοπική οικονομία και τη διατήρηση της απασχόλησης, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Ευρώπης.
Η ΚΕΔΕ επισημαίνει ότι Ελληνική και Ευρωπαϊκή ΤΑ απαιτούν ο υπολογισμός των δημοσίων επενδύσεων ως προς τα κριτήρια του ελλείμματος και του χρέους, να τροποποιηθεί. Το σιδερένιο χρηματοδοτικό κοστούμι, που επιβάλλεται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, περιορίζει τις τοπικές δημόσιες επενδύσεις. Οι δαπάνες για μακροπρόθεσμες δημόσιες επενδύσεις, που λογιστικοποιούνται, θα πρέπει να καλύπτουν το συνολικό χρόνο λειτουργίας της επένδυσης και όχι μόνο κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους. Η εφαρμογή αυτής της πολιτικής θα προκαλέσει προφανή οφέλη στην οικονομία της χώρας μας και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως:
• θα δώσει καταρχήν τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους
• θα ξεμπλοκάρει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και θα το καταστήσει και θεσμικά, άξονα διαρθρωτικής και μεταρρυθμιστικής πολιτικής
• θα προσδώσει νέα ώθηση στη χρηματοδότηση των τοπικών δημόσιων επενδύσεων, με αποτέλεσμα οι δήμοι να μπορούν να διεκδικήσουν ΣΑΤΑ στα επίπεδα του 2009 και παράλληλα να συγκροτήσουν ένα Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες στις υποδομές που έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια της ύφεσης
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παρά τις οριακές μεταβολές, ο κρατικός προϋπολογισμός του 2018 , δεν μπόρεσε να κινηθεί σε διαφορετικό μήκος κύματος από τους προηγούμενους. Από την άποψη αυτή οι βασικοί στόχοι που έχουν τεθεί από την ΚΕΔΕ παραμένουν σε ισχύ.
Η εκτίμηση αυτή καταγράφεται στο κείμενο θέσεων της ΚΕΔΕ, η οποία επαναφέρει τα εξής  τα αιτήματά της: Εφαρμογή του Συντάγματος και του  Ν. 3852/2010,   να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί σύντομα διάλογος για τη νέα γενιά παρακρατηθέντων, να μην υπάρξει καμία περαιτέρω μείωση των ΚΑΠ, ακόμα και από τους «τσεκουρεμένους» πόρους του ΜΠΔΣ, γενναία αύξηση της ΣΑΤΑ καθώς και «επαναπατρισμός» όλων των πόρων των δήμων.
Ειδικότερα στο κείμενο θέσεων της ΚΕΔΕ για τους βραχυπρόθεσμους οικονομικούς στόχους, αναφέρεται ότι η πρωτοβάθμια ΤΑ έχει υποστεί τις μεγαλύτερες μειώσεις, λόγω της δημοσιονομικής προσαρμογής, από οποιονδήποτε άλλον φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.
• Από το 2009 μέχρι το 2016 οι κρατικές επιχορηγήσεις προς τους δήμους (ΚΑΠ) μειώθηκαν κατά 60%, περίπου
• Το 2017 περικόπηκαν επιπλέον άνω των 214 εκατ. € από την μη απόδοση των παρακρατηθέντων πόρων
• Ειδικά η ΣΑΤΑ από 107 εκ. € το 2009 περιορίστηκε σε 180 εκ. € το 2017
• Σημαντικοί πόροι της Αυτοδιοίκησης έχουν μεταφερθεί τα τελευταία χρόνια στην Κεντρική Κυβέρνηση (τέλη χρήσης βοσκότοπων, φόρος ζύθου, πετρελαιοειδή, τέλη παραχωρησιούχων δημοσίου, κ.λπ.)
• Δεν αποδίδονται στους Ο.Τ.Α., παρά τις αντίθετες αποφάσεις του ΣτΕ, τα έσοδα που τους αναλογούν από το «Πράσινο Ταμείο»
Σε ότι αφορά στον  Κρατικό Προϋπολογισμό 2018, που κατετέθη στις Νοεμβρίου στη Βουλή, οι προβλέψεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν ως εξής:
Η πορεία των ΚΑΠ
Σε εκατ. €
Κρατικός Προϋπολογισμός 2017       Κρατικός Προϋπολογισμός 2018
Εκτιμήσεις      Προβλέψεις    Εκτιμήσεις      Προβλέψεις
2016   2017   2017   2018
2.567  2.347  2.333  2.441
Στον Κρατικό Προϋπολογισμό (ΚΠ) 2018 εκτιμάται ότι οι ΚΑΠ του 2017 θα παρουσιάσουν μείωση 14 εκατ. €, σε σχέση με την πρόβλεψη του Κρατικού Προϋπολογισμού 2017. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μη απόδοση της συνολικής προβλεφθείσας ειδικής επιχορήγησης.
Οι προβλεπόμενοι ΚΑΠ για το 2018 είναι κατά 4,63% μεγαλύτεροι από τις εκτιμήσεις υλοποίησης του 2017, 4,01% μεγαλύτεροι από τις προβλέψεις του ΚΠ 2017 και 5,16% μικρότεροι από το 2016.
Η διαφορά μεταξύ 2016-2018 οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μη απόδοση της νέας γενιάς παρακρατηθέντων.
Για τους ΚΑΠ των Περιφερειών προβλέπεται το 2017-2018 αύξηση 10% ενώ η συνολική αύξηση της διετίας 2016- 2018 είναι 15%.
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και Τοπική Αυτοδιοίκηση
Όπως είχε ανακοινωθεί στο Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2018 οι προβλέψεις για τους ΚΑΠ της συνολικής ΤΑ, σε σχέση με τα εγγεγραμμένα κονδύλια στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021, είναι κατά 126 εκατ. € μικρότερες.
Πλεονάσματα και Τοπική Αυτοδιοίκηση
Για ακόμη μία φορά και το 2018, η Τ.Α. καλείται να εμφανίσει τεράστια πλεονάσματα, ύψους 342 εκατ. €.
Ο μεγάλος «χαμένος» είναι οι δαπάνες για επενδύσεις της ΤΑ που προβλέπεται να μειωθούν κατά 335 εκατ. €. Υπενθυμίζεται ότι σε όλη την Ευρώπη συζητούν για τον αναπτυξιακό ρόλο των τοπικών δημόσιων επενδύσεων και ότι το ζητούμενο στη χώρα μας είναι η ανάκαμψη και ανάπτυξη που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς επενδύσεις.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2017 παρουσιάστηκε μείωση των πλεονασμάτων, σε σχέση με το ΜΠΔΣ, κατά 29 εκατ. €. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του ΚΠ 2018 οφείλεται «κυρίως στα μειωμένα λοιπά έσοδα, στις αυξημένες αμοιβές προσωπικού και τις λοιπές δαπάνες» και όχι στην περικοπή των 214 εκατ. € από τα παρακρατηθέντα.
Η εφαρμογή του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»)
Σε εκατ. €

Συνολικά έσοδα        % Ν. 3852     Έσοδα ΟΤΑ    Διαφορά
Φόρος Εισοδήματος   13.137 2.798  1.235  1.563
ΦΠΑ    15.845 1.901  1.000  901
Φόρος Περιουσίας      3.379  382     167     215
ΣΥΝΟΛΟ                  5.081  2402   2.679
Στον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι τα ποσά που προβλέπονται στον ΚΠ2018 για τους ΚΑΠ είναι λιγότερο από τα μισά από αυτά που προβλέπει ο Ν. 3852/2010.
Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο τα ΠΟΕ για το έτος 2018, που δεν έχουν ενταχθεί στον παραπάνω πίνακα, είναι:
Έσοδα 2018 από Παρελθόντα Οικονομικά Έτη

Σε εκατ. €

Σύνολο         % Ν. 3852
Άμεσοι φόροι ΠΟΕ     1.718  366
Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ    851     102
ΣΥΝΟΛΟ                  468
Μόνο η ένταξη των εσόδων ΠΟΕ, στο καλάθι των ΚΑΠ, θα προκαλούσε αύξηση 468 εκατ. €
Τέλος επισημαίνεται ότι οι αυξήσεις που προβλέπονται στα συνολικά έσοδα του Φόρου Εισοδήματος, ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ είναι μεγαλύτερες από την προβλεπόμενη αύξηση των ΚΑΠ.
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας υλοποιεί ολοκληρωμένη στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πόλεων, με στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων τοπικής ανάπτυξης, για την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Η στρατηγική αυτή της ΚΕΔΕ αποτελείται από τους ακόλουθους πυλώνες:
• Δημιουργία υποδομών έξυπνων πόλεων και πρόσβαση σε δεδομένα και τεχνολογίες
• Έξυπνο μοντέλο διακυβέρνησης με τη συμμετοχή των πολιτών
• Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων
Στο πλαίσιο αυτό  η ΚΕΔΕ έχει αναλάβει την τελευταία διετία πρωτοβουλίες ενώ προγραμματίσει συγκεκριμένες δράσεις  μέσα στο 2018.
E–Μάθηση: Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης της ΚΕΔΕ
Ήδη υλοποιήθηκε ένα σύστημα εξ αποστάσεως κατάρτισης και εκπαίδευσης (e–learning) για όλα τα στελέχη των Δήμων καθώς και για όλους τους αιρετούς.
Στόχος στο πρώτο τρίμηνο του 2018 να εξελιχθεί η πλατφόρμα.
Μηχανισμός Διοικητικής Οικονομικής Διαχείρισης των μικρών νησιωτικών και ορεινών Δήμων
Η ΚΕΔΕ εκπόνησε σχετική μελέτη μέσω του ΙΤΑ και διεκδικεί τη χρηματοδότηση για τη δημιουργία μιας κεντρικά παρεχόμενης ολοκληρωμένης υπηρεσίας. Η δράση αυτή προγραμματίζεται να ξεκινήσει πιλοτικά, σε 15 μικρούς Δήμους της ορεινής και νησιωτικής χώρας.
Πλατφόρμα Διαλειτουργικότητας ΕΛΣΥΝ – ΟΤΑ Α΄ βαθμού/ Ψηφιοποίηση Ελέγχου Τίτλων Πληρωμών
Σε συνεργασία με το Ελεγκτικό Συνέδριο δημιουργείται Πλατφόρμα Διαλειτουργικότητας με τους ΟΤΑ με στόχο  να μειωθεί σταδιακά η διακίνηση των φυσικών παραστατικών με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων των υπηρεσιών των Δήμων.
Κόμβος Διαχείρισης Υπηρεσιών της ΚΕΔΕ για τους ΟΤΑ (gov HUB)
Υλοποιήθηκε το σύστημα αυθεντικοποίησης και ταυτοποίησης της ΚΕΔΕ για στελέχη των Δήμων ώστε να δημιουργηθεί ένας ασφαλής δίαυλος διαχείρισης υπηρεσιών από και προς τους ΟΤΑ.
1. Δημιουργία Κέντρου Νεανικής Επιχειρηματικότητας της ΚΕΔΕ, Κατάρτιση αιρετών και στελεχών – ΚΕΔΕ Innovation Lab – Smart CityCenter
Προγραμματίζεται για μέσα στο 2018.
2. 2ος Μαραθώνιος Καινοτομίας
Τον Ιούνιο του 2018 θα πραγματοποιηθεί ο 2ος Μαραθώνιος Καινοτομίας, σε συνέχεια του 1ου Μαραθώνιου. Επίσης θα διοργανωθεί παράλληλα και  ο 1οςΜαθητικός Διαγωνισμός Καινοτομίας σε συνεργασία  με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τέσσερις στρατηγικές παρεμβάσεις προτείνει η ΚΕΔΕ  για την οικονομική αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης, τη συμμετοχή των δήμων στην προώθηση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και την εξεύρεση εναλλακτικών χρηματοδοτικών λύσεων.
Δημοσιονομική αποκέντρωση και μεταφορά ΦΑΠ στους δήμους
Δημοσιονομική αποκέντρωση με μεταφορά φορολογικών εσόδων, φορολογική ελευθερία, μεταφορά αρμοδιοτήτων και δημιουργία ενός εξισορροπητικού – αναδιανεμητικού μηχανισμού που θα αμβλύνει τις δημοσιονομικές ανισότητες των δήμων της χώρας είναι η πρόταση της ΚΕΔΕ για την ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
Ως πρώτο και ουσιαστικό βήμα η ΚΕΔΕ θεωρεί τη μεταφορά της Φορολογίας της Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) στους Δήμους.
Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
Οι τοπικές κοινωνικές, οικονομικές και πολεοδομικές υποδομές βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο. Σήμερα ο  μεγαλύτερος κίνδυνος που ενυπάρχει είναι ότι, η μη επαρκής συντήρηση και επισκευή τους, προκαλεί εμπόδια στην τοπική ανάπτυξη και ιδιαίτερα στην επιχειρηματικότητα. Η ΚΕΔΕ θεωρεί αναγκαία τη δημιουργία ενός Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος το οποίο  θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, νέα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως αυτά που προσφέρονται από το ΤΠΔ και την ΕΤΕ.
Μετεξέλιξη του ΤΠΔ σε Δημοτική Τράπεζα
Με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία για δημιουργία χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με κύριο προσανατολισμό την ΤΑ, η ΚΕΔΕ προτείνει τη μετεξέλιξη του δεσμευμένου τομέα του σε σύγχρονη δημοτική τράπεζα που θα δικτυωθεί και θα λειτουργεί σε συνεργασία και στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών ομολόγων της.
Πράσινο Ταμείο
Με δεδομένο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων του Πράσινου Ταμείου προέρχεται από τους δήμους προτείνεται το ποσό που προέρχεται από τοπικούς πόρους να περάσει στην αποκλειστική διαχείριση της ΤΑ και να κατευθυνθεί σε πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης, με έμφαση στη διατήρηση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, σύμφωνα και με την απόφαση του ΣτΕ.
Συμβολή των δήμων στην τοπική βιώσιμη ανάπτυξη
Η ΚΕΔΕ θεωρεί ότι ο αναπτυξιακός ρόλος των Δήμων τους δίνει σημαντικές δυνατότητες για να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης. Δυνατότητες, όπως:
• Η υλοποίηση σημαντικών έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014–2020
• Οι μικρές επενδύσεις στο τομέα του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής μέσα από πόρους του Πράσινου Ταμείου και της Πράσινης ΣΑΤΑ
• Τα έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια, στον οδοφωτισμό και στις εγκαταστάσεις των Δήμων
• Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Δήμων
• Η αξιοποίηση των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας
• Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) στα πλαίσια και της υλοποίησης των Τοπικών Σχεδίων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΒΑΑ) για τις αστικές περιοχές
• Οι δράσεις Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ) και τις δράσεις LEADER στον αγροτικό χώρο και στην ελληνική περιφέρεια
• Η αξιοποίηση των ιαματικών πηγών, του ιαματικού τουρισμού και του τουρισμού υγείας μέσα από μικτές πρωτοβουλίες της τοπικής αυτοδιοίκησης με τον ιδιωτικό τομέα
• Η αποκεντρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων και την εφαρμογή των Τοπικών Σχεδίων που έχουν εκπονήσει οι Δήμοι, με προσανατολισμό στη διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση
• Η αξιοποίηση της πρόσβασης και της χρήσης από τον πολίτη των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
Αναγκαία προϋπόθεση για τη διεύρυνση του ρόλου των Δήμων στην Τοπική
Ανάπτυξη της χώρας και στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, είναι η θεσμική αναγνώριση της ουσιαστικής συμμετοχής των Δήμων, των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας:
α) στο σχεδιασμό, οργάνωση και εφαρμογή των Προγραμμάτων Περιφερειακής Ανάπτυξης, περιλαμβανομένων και των συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014–2020 και
β) στη χωροθέτηση, τη διοίκηση και τη λειτουργία των επενδύσεων τοπικής κλίμακας με περιφερειακή ή εθνική σημασία (λιμάνια, αεροδρόμια, εμπορευματικοί σταθμοί, επιχειρηματικά πάρκα κλπ)
Ο χωρικός σχεδιασμός, προϋπόθεση για την τη βιώσιμη ανάπτυξη
Η επιδιωκόμενη βιώσιμη ανάπτυξη, τονίζει η ΚΕΔΕ, πρέπει να επιτευχθεί με όρους οικονομικής σύγκλισης, κοινωνικής συνοχής, προστασίας περιβάλλοντος και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Ως εκ τούτου, έχει ιδιαίτερη σημασία η διατύπωση Ολοκληρωμένων Στρατηγικών για την Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη και ο προσδιορισμός της σχέσης των πόλεων με την ανάπτυξη περιαστικών και αγροτικών μικροπεριφερειών, των οποίων αυτές αποτελούν κέντρα.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Τα ζητήματα του περιβάλλοντος και οι αρμοδιότητες των Δήμων σ’ αυτά αποτελούν διαχρονική παράμετρο που προσδιορίζει και προδιαγράφει μια ανάπτυξη με αειφόρο χαρακτήρα και με ενίσχυση των όρων ποιότητας ζωής στους Δήμους της χώρας.
Με αυτά τα δεδομένα, οι διεκδικήσεις της Αυτοδιοίκησης και οι προτεραιότητες κατά τομέα εστιάζονται στα εξής:
Διαχείριση – Ανακύκλωση
Η ΚΕΔΕ εμμένει στην ανάγκη να προσδιοριστεί  ένα πλαίσιο αρχών και στόχων, έτσι ώστε οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού να επιλέγουν το κατάλληλο (και αποδεκτό) μοντέλο συλλογής. Επίσης ζητά διασφάλιση επάρκειαςτων πόρων και επιτάχυνση  διαδικασιών υλοποίησης των έργων διαχείρισης.
Υδάτινοι Πόροι
Ολοκλήρωση των μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων και έργων συλλογής (φράγματα, έργα ανάσχεσης, ταμιευτήρες κ.τλ.).
Επίσπευση των διαδικασιών από τους συναρμόδιους συναρμόδιους φορείς (ΚΑΠΕ, Τ.Π.&Δ.) για μείωση ενεργειακού κόστους των ΔΕΥΑ, και απόκτησης προοπτικής παραγωγής εσόδων απαραίτητων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους.
Υγρά απόβλητα
Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και πόρων του ΕΣΠΑ για ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση του νερού από τριτοβάθμια επεξεργασία  λυμάτων.
Επιτάχυνση εφαρμογής του προγράμματος κάλυψης με δίκτυα και μονάδες επεξεργασίας λυμάτων στους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας στη βάση της Προγραμματικής Σύμβασης ΥΠΕΣ-ΥΠΕΝ-ΥΠΟΙΚ.ΑΝ-ΚΕΔΕ-ΕΝΠΕ-ΕΔΕΥΑ, και την επιτάχυνση εφαρμογής του Ειδικού Επιχειρησιακού Σχεδίου.
Θέσπιση ευέλικτου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, χρηματοδότησης και  λειτουργίας των μικρών εγκαταστάσεων διαχείρισης υγρών αποβλήτων σε μικρούς οικισμούς Ι.Π. ‹ 2.000 κατοίκων ως νέα κατηγορία Δ’προτεραιότητας.
Εκπόνηση από κάθε Δήμο ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων.
Κλιματική αλλαγή
Προτυποποίηση σχεδιασμού και ωρίμανση των έργων παρεμβάσεων αντιμετώπισης ή μείωσης των επιπτώσεων φαινομένων που οφείλονται στη κλιματική αλλαγή διαφοροποιημένα με κριτήρια χωρικά, γεωμορφολογικά, πληθυσμιακά και κλιματολογικά.
Ενεργειακά Θέματα
Η αποτίμηση των έργων και δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων και λειτουργιών των Δήμων.
Ενεργειακή  ταυτότητα όλων των δημοτικών κτιρίων και επιτάχυνση των προσκλήσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 για τις δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΡΑΑ+ΠΕΠ).
Οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Δήμων για την ταχύτερη προετοιμασία και ορθολογικότερη αξιοποίηση του θεσμού του VIRTUAL NET METERING.
Η αξιοποίηση κεφαλαίων της Ε.Ι.Β και του Ε.Ι.F, η άντληση κεφαλαίων μέσω έκδοσης δημοτικών ομολόγων αλλά και των συμπράξεων με συγκεκριμένο πλαίσιο, έλεγχο και όρους υγιούς ανταγωνισμού θα μπορούσε να έχει καταλυτικό ρόλο στην εδραίωση της παρουσίας και της επιτυχίας των Ενεργειακών Κοινοτήτων.
Πράσινοι Πόροι –Πράσινο Ταμείο
Θεσμοθέτηση μιας διακριτής ΣΑΤΑ για τους Δήμους (Πράσινη ΣΑΤΑ) η οποία σε συνδυασμό με την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που διατίθεται στους Δήμους από τα προγράμματα της Κοινωφελούς Εργασίας να μπορεί να καλύψει την ανάγκη για έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης αστικών κυρίως περιοχών.
Η επεξεργασία και κατάθεση μιας τεκμηριωμένης πρότασης για αξιοποίηση των προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου από τους φορείς της Αυτοδιοίκησης.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σημαντικό ρόλο στην τοπική βιώσιμη ανάπτυξη κατέχει ο πρωτογενής παραγωγικός τομέας, ιδιαίτερα η Αγροτική ανάπτυξη, τόσο λόγω του μεγέθους της συμμετοχής της στις τοπικές αγορές εργασίας όσο λόγω των αναπτυξιακών αποθεμάτων που εμπεριέχει. Η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ελληνικής αγροτικής παραγωγής θα μπορούσε να συμβάλλει αποφασιστικά στη δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου. Για το λόγο αυτό το ΔΣ της ΚΕΔΕ με πολλές αποφάσεις του έχει θέσει το θέμα της αγροτικής οικονομίας στο πραγματικό αναπτυξιακό της πλαίσιο.
Στρατηγική επιλογή αποτελεί η αποκέντρωση. Σε όλες τις προηγμένες χώρες του κόσμου τα προβλήματα της αγροτικής ανάπτυξης απαιτούν γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις, που προϋποθέτουν γνώσεις του επιστημονικού αντικείμενου αλλά και των χωρικών ιδιαιτεροτήτων. Για το λόγο αυτό βασική αρχή, επίλυσης των προβλημάτων αυτών, είναι η εγγύτητα.
Προς αυτή την κατεύθυνση, ως βραχυπρόθεσμους στόχους η ΤΑ διεκδικεί:
1. Επιστροφή του τέλους βοσκής των επιλέξιμων βοσκοτόπων από τις Περιφέρειες στους Δήμους. Zητούμε την άμεση και χωρίς καθυστερήσεις επιστροφή του μισθώματος των επιλέξιμων βοσκοτόπων στους Δήμους, όπως ίσχυε μέχρι την ψήφιση του Νόμου 4351/2015, τροποποιώντας ανάλογα το άρθρο 7 παρ. 2 του εν λόγω Νόμου.
2. Ένταξη των δημοτικών εκτάσεων στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης (ΔΣΒ) που θα εκπονηθούν από τις Περιφέρειες. Ζητάμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων παράταση για την ολοκλήρωση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης.
3. Παραχώρηση κατά κυριότητα της περιουσίας των ανενεργών Αγροτικών Συνεταιρισμών που δεν έχουν οφειλές προς τρίτους στους οικείους Δήμους.
4. Αναμόρφωση του νομικού πλαισίου του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) & ΕΛΓΑ σχετικά με την εργασία ανταποκριτών ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) & ΕΛΓΑ στους Δήμους.
Ιδιαίτερα η ΚΕΔΕ απαιτεί:
• Η αλλαγή του νομικού πλαισίου (να μην προβλέπεται παράλληλη άσκηση καθηκόντων), ώστε να προσαρμοστεί στα σημερινά δεδομένα όσον αφορά την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) ΟΓΑ & ΕΛΓΑ
• Ο ορισμός ενός τουλάχιστον υπαλλήλου σε κάθε Δήμο με αποκλειστική απασχόληση σε θέματα ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) ΟΓΑ & ΕΛΓΑ ο οποίος να αμείβεται  από τους αντίστοιχους φορείς.
• Η ανάληψη από τον ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) ΟΓΑ & ΕΛΓΑ όλων των οικονομικών υποχρεώσεών του και άμεση καταβολή στους Δήμους του αντίστοιχου αντιτίμου λειτουργικών δαπανών
• Η χορήγηση από τον ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) ΟΓΑ & ΕΛΓΑ του απαιτούμενου εξοπλισμού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές και προγράμματα, γραφική ύλη κλπ).
• Η Δημιουργία κοινής ομάδας Εργασίας με εκπροσώπους του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) ΟΓΑ & ΕΛΓΑ της ΠΟΕ- ΟΤΑ και της ΚΕΔΕ, η οποία θα εξετάσει τα προβλήματα που έχουν ανακύψει.
5. Για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος η ΚΕΔΕ διεκδικεί, επιπλέον των ανωτέρω, δύο άμεσες παρεμβάσεις:
• Τροποποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας της Δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία  ή  και  ανάπτυξη γεωργικών  προϊόντων – ΠΑΑ 2014-2020).
• Εξασφάλιση των επιπρόσθετων κονδυλίων για την συνολική κάλυψη πληρωμών του Μέτρου 13 «Εξισωτική Αποζημίωση» της νέας Προγραμματικής Περιόδου.
ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Οι δήμοι, ως γνήσιος θεσμικός εκφραστής ενός νέου Κράτους Κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής έχουν αποδείξει έμπρακτα ότι στηρίζουν και υλοποιούν  σειρά κοινωνικών προγραμμάτων και δράσεων με κύριους αποδέκτες των πολύτιμων αυτών υπηρεσιών του, το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού της χώρας.
Η ΚΕΔΕ επισημαίνει ότι αν και οι κοινωνικές δαπάνες ως προς το ΑΕΠ της γενικής κυβέρνησης είναι μεγαλύτερες του αντίστοιχου μέσου Ευρωπαϊκού όρου οι πολίτες λαμβάνουν πενιχρά αποτελέσματα σε σχέση με τους ευρωπαίους πολίτες, κυρίως γιατί η χρηματοδότηση διαχέεται σε ενδιάμεσους κυβερνητικούς και μη φορείς αλλά και γιατί οι στόχοι της κοινωνικής πολιτικής επηρεάζονται από παράγοντες όπως οι πελατειακές σχέσεις.
Για το λόγο αυτό η ΚΕΔΕ απαιτεί:
Το σύνολο της κοινωνικής πολιτικής, με τους αναλογούντες πόρους και το αντίστοιχο προσωπικό, να περάσει στους δήμους.
Η διεθνής εμπειρία και οι διεθνείς μελέτες συνηγορούν σε ένα δεδομένο:
Η αποκέντρωση δεν είναι μόνο αίτημα της ΤΑ, είναι πριν από όλα αναπτυξιακή προϋπόθεση.
Προκειμένου οι Δήμοι να αναλάβουν τη διοίκηση του Τοπικού Κοινωνικού Κράτους, εκτός από τη μεταφορά των συγκροτημένων δομών και των αρμοδιοτήτων θα πρέπει:
Να διασφαλισθεί η διατηρησιμότητα όλων των Κοινωνικών Δομών και Υπηρεσιών από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους.
• Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και με Εθνικούς πόρους να κατασκευασθούν οι νέες τοπικές Κοινωνικές Υποδομές.( Παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, Κ.Η.Φ.Η., κ.λ.π.), με δικαιούχους τους Δήμους  και τα Νομικά πρόσωπα αυτών.
• Η εφαρμογή όλων των Κοινωνικών Προγραμμάτων σε τοπικό επίπεδο να υλοποιείται από τον αντίστοιχο Δήμο, ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις από διαδημοτική συνεργασία ή σε συνεργασία με άλλους τοπικούς και κοινωνικούς φορείς υπό την αιγίδα του Δήμου.
• Την διασφάλιση της συγχρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους  όλων των Κοινωνικών Δομών/ προγραμμάτων της Αυτοδιοίκησης α βαθμού με ταυτόχρονη διασφάλιση απασχόλησης του υφιστάμενου προσωπικού.
• Να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα όλων  των Κοινωνικών Δομών και υπηρεσιών από Ευρωπαϊκούς ή και εθνικούς πόρους και μέσα από την ορθολογική αξιοποίηση αυτών.
Όσον αφορά τα θέματα της Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας και προαγωγής της Υγείας προτάσεις μας είναι:
• Η ουσιαστική αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας μέσα από την δημιουργία μονάδων Πρωτοβάθμιας Υγείας σε τοπικό επίπεδο
• Η  Θεσμοθέτηση της λειτουργίας των Δημοτικών Ιατρείων και Φαρμακείων με την πιστοποίηση τους ως Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
• Η συμβασιοποίηση των Δημοτικών Ιατρείων ως Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με το ασφαλιστικό σύστημα
• Η  διασφάλιση της λειτουργίας των 76 Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας με την διατήρηση και βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου
Αναφορικά με την συγκρότηση των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.), θεωρούμε ότι έπρεπε πρώτα να έχει υπάρξει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  σε συνδυασμό με την ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων δομών Υγείας, ο οποίος θα αμβλύνει τις οποιεσδήποτε δυσλειτουργίες που προκαλούνται από τον πολυκερματισμό και την έλλειψη συντονισμού των δομών αυτών.
Για τα Άτομα με Αναπηρία:
• Επιβάλλεται να υπάρξει κεντρικός σχεδιασμός από την κυβέρνηση προκειμένου να ληφθεί μέριμνα για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής που θα διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία
• Δημιουργία Κέντρων Αποκατάστασης και Κέντρων Αυτόνομης Διαβίωσης
• Δημιουργία Ειδικού Προγράμματος για τη διαμόρφωση όρων και προϋποθέσεων προσβασιμότητας και κοινωνικής ένταξης των ΑΜΕΑ
• Δημιουργία στεγών αυτόνομης διαβίωσης για τα ΑΜΕΑ
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΟΝ «ΧΑΡΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»
Η ΚΕΔΕ κρίνει αναγκαία τη θεσμοθετημένη περιγραφή του ρόλου των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, στο «Χάρτη της Απασχόλησης» της Χώρας.
Πιο συγκεκριμένα προτείνει την:
• Λειτουργία Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Απασχόλησης σε κάθε Δήμο, που δύναται και επιθυμεί να αναπτύξει
• Μεταφορά των Γραφείων του Ο.Α.Ε.Δ. που είναι χωροθετημένα σε τοπικό επίπεδο στους Δήμους
• Απονομή ρόλου Συντονιστού Εταίρου στους Δήμους, σε κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στην αντιμετώπιση των αναγκών απασχόλησης  σε κάθε τόπο
• Για τα Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ ζητά στους δικαιούχους των προγραμμάτων να εντάσσονται όχι μόνο τα Ν.Π.Ι.Δ. αλλά και οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. ή και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών
• Συμμετοχή της ΚΕΔΕ στον Εθνικό Διάλογο για την Απασχόληση με προτάσεις υλοποιήσιμες και ρεαλιστικές, για τα Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης
Για τα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας η ΚΕΔΕ ζητά την επίσπευση των διαδικασιών έναρξης των προγραμμάτων με δεδομένους τους μέχρι τώρα αργούς ρυθμούς υλοποίησης του.
Για την Κοινωνική Οικονομία η ΚΕΔΕ προτείνει:
Η δημιουργία «εργαλειοθήκης» για την καλύτερη διαχείριση και ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας, πρόβλεψη mentoring και training για τις   Κοινωνικές Επιχειρήσεις.
Ανοιχτά παραμένουν τα ζητήματα που αφορούν στις Δημόσιες Συμβάσεις με τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, στη συμμετοχή των Νομικών Προσώπων των Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας, και πρωτίστως το κορυφαίο θέμα της άμεσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Κοινωνικής Οικονομίας, ώστε να αρχίζει να πλησιάζει τα επίπεδα στα οποία κινείται σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Στον τομέα της εκπαίδευσης η  ΚΕΔΕ θεωρεί  ότι πρέπει να γίνει αξιολόγηση αρμοδιοτήτων των δήμων, αναμόρφωση και απλοποίηση της σχετικής νομοθεσίας, που πρέπει να μετεξελιχθεί από συγκεντρωτική σε αποκεντρωτική – αυτοδιοικητική.
Εκτιμά ότι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων αυτών, μέσω του Νόμου 3852/2010 «Καλλικράτης», δημιούργησε προβλήματα στους Δήμους, οι οποίοι λειτουργούν σε ένα διαφορετικό διοικητικό πλαίσιο. Η άσκησή τους μετέτρεψε τους Δήμους στον τελικό κρίκο μιας διοικητικής αλυσίδας, με σχεδόν κανένα περιθώριο αυτόνομης δράσης.
Ως εκ τούτου η ΚΕΔΕ θεωρεί ότι απαιτείται αναμόρφωση και απλοποίηση της σχετικής νομοθεσίας, που πρέπει να μετεξελιχθεί από συγκεντρωτική σε αποκεντρωτική – αυτοδιοικητική.
Μεταφορά αρμοδιοτήτων
Σε ότι αφορά στη λειτουργία των σχολείων η ΚΕΔΕ επισημαίνει ότι η ολοκληρωμένη διοικητική υποστήριξη και λειτουργία τους είναι κατακερματισμένη μεταξύ Σχολικών Επιτροπών, σχολικών φυλάκων, καθαριστριών που υπάγονται στους Δήμους, αλλά όχι σε ενιαία οργανωτική μονάδα και των λίγων γραμματέων – υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας που απασχολούνται σε ορισμένα μεγάλα σχολεία.
Προτείνεται η ενιαία υπαγωγή των παραπάνω σε οργανική μονάδα ή νομικό πρόσωπο του Δήμου και η μεταφορά των γραμματέων στους Δήμους, με παράλληλη μεταφορά των σχετικών πόρων.
Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να αναμορφωθεί ριζικά ο τρόπος χρηματοδότησης των καθαριστριών των σχολείων και να καταργηθεί ο γραφειοκρατικός μηχανισμός που λειτουργεί στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
Δομές και λειτουργίες
Η ΚΕΔΕ υποστηρίζει ότι χρειάζεται επανεξέταση των οργάνων που λειτουργούν στους Δήμους και αφορούν την εκπαίδευση: Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας και Σχολικές Επιτροπές. Προτείνονται συγχωνεύσεις / ανάληψη ορισμένων αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό Συμβούλιο και δημοτικές υπηρεσίες ή περιορισμός τους. Σε ό,τι αφορά τις Δ.Ε.Π. προτείνεται ενιαία Δ.Ε.Π. ανά Δήμο, η οποία θα λειτουργεί ως ενιαίο εισηγητικό όργανο σχεδιασμού και πολιτικής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τις αρμοδιότητες παιδείας.
Σχολική Στέγη
Για το θέμα της σχολικής στέγης:
1. Απαιτείται Πρόγραμμα σχολικής στέγης με τρεις άξονες: Νέα σχολεία(ανάγκες με στατιστική τεκμηρίωση, μείωση μισθωμένων σχολείων), αναβάθμιση υπαρχόντων (Υπουργείο Παιδείας, Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.). Απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης για νέα σχολεία και κυρίως για επέκταση υπαρχόντων. Η διαδικασία αδειοδότησης αποτελεί αρμοδιότητα των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, χωρίς κανένα λόγο των Δήμων και είναι απαράδεκτα χρονοβόρα.
2. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου πρέπει να περιλαμβάνεται η εκπόνηση πενταετούς προγράμματος για τη λειτουργία των σχολείων, τις επισκευές – συντηρήσεις και την οργάνωση των Ανοικτών Σχολείων Σε πρώτη φάση προτείνεται η εκπόνησή του από τους μεγάλους Δήμους π.χ. άνω των 50.000 κατοίκων (που είναι το 20% του συνολικού αριθμού) ή με βάση τον αριθμό των σχολείων που λειτουργούν.
Δημοτικά νηπιαγωγεία
Η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, όχι μόνο λόγω έλλειψης κτιριακών υποδομών, αλλά και διότι αποτελεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Για το λόγο αυτό, προτείνεται η διοικητική μεταφορά των λειτουργούντων νηπιαγωγείων στους δήμους και να θεσμοθετηθεί η συγκρότηση των νέων νηπιαγωγείων από τους Δήμους. Τα νηπιαγωγεία θα λειτουργούν είτε στις υπάρχουσες κρατικές υποδομές, είτε στους παιδικούς σταθμούς είτε με την αξιοποίηση σχολικών κτιρίων που δεν λειτουργούν.
Επειδή η εν λόγω διοικητική μεταρρύθμιση, κατά την άποψη ορισμένων, προσκρούει στις συνταγματικές προβλέψεις, η ΚΕΔΕ θα περιλάβει την εν λόγω διοικητική μεταρρύθμιση στις προτάσεις της για την αλλαγή του Συντέγματος.
Το Υπουργείο Παιδείας θα καλύπτει το λειτουργικό κόστος και η ΚΤ.ΥΠ. το κόστος εξοπλισμού και παιδαγωγικού υλικού. Τα δημοτικά νηπιαγωγεία θα τελούν υπό την εποπτεία των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και θα υποστηρίζονται από τους συμβούλους προσχολικής αγωγής.
Ανοικτά σχολεία
Προτείνεται η χρήση της δομής και των χώρων του σχολείου σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα κατά τις απογευματινές ώρες – Ανοικτά Σχολεία – να αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των Δήμων, σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Σχολείου (χωρίς εμπλοκή κεντρικής / περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας).
Δια Βίου Μάθηση
Η ΚΕΔΕ επισημαίνει ότι το οργανωτικό μοντέλο που εφαρμόστηκε στο ΕΣΠΑ 2007-13 αποδείχθηκε αναποτελεσματικό και πολυέξοδο. Το νέο πρόγραμμα που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 έχει καθυστερήσει σημαντικά την έναρξή του. Προτείνεται η χρηματοδότηση μονάδων δια βίου μάθησης στους μεγάλους Δήμους άνω των 50.000 κατοίκων (το 20% των δήμων), με την υποχρέωση να εκπονήσουν τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης (προβλέπεται στη νομοθεσία). Για τους μικρούς και μεσαίους δήμους προτείνεται η χρηματοδότηση γραφείων δια βίου μάθησης στις Π.Ε.Δ.