Έλεγχοι εξαγωγής μετρητών

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Η επιτροπή μόνιμων εκπροσώπων της ΕΕ (COREPER) ενέκρινε συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εκπροσωπούμενου από τη βουλγαρική προεδρία, και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με σχέδιο κανονισμού που αποσκοπεί στη βελτίωση των ελέγχων όσον αφορά τα μετρητά που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση.
Ο κανονισμός θα βελτιώσει το υφιστάμενο σύστημα ελέγχων όσον αφορά τα μετρητά που εισέρχονται ή εξέρχονται από την ΕΕ. Αντικαθιστά τον «κανονισμό ελέγχου των μετρητών» (κανονισμός 1889/2005), ο οποίος εφαρμόζεται από το 2007.
Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι τελευταίες εξελίξεις στα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που αναπτύχθηκε από την ομάδα δράσης για τη χρηματοοικονομική δράση (FATF) αντικατοπτρίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ.
Ο ορισμός των μετρητών έχει επεκταθεί ώστε να καλύπτει όχι μόνο τα τραπεζογραμμάτια αλλά και άλλα μέσα ή ιδιαίτερα ρευστά προϊόντα, όπως επιταγές, ταξιδιωτικές επιταγές, προπληρωμένες κάρτες και χρυσό.
Ο κανονισμός επεκτείνεται επίσης ώστε να συμπεριλαμβάνει τα μετρητά που αποστέλλονται ταχυδρομικά, με φορτίο ή με ταχυμεταφορές.
Συμπληρώνει το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που προβλέπεται στην οδηγία 2015/849.
Η νέα νομοθεσία επεκτείνει την υποχρέωση κάθε πολίτη που εισέρχεται ή εξέρχεται από την ΕΕ και μεταφέρει μετρητά αξίας 10 000 ευρώ ή περισσότερο για να την δηλώσει στις τελωνειακές αρχές.
Η δήλωση θα πρέπει να γίνει ανεξάρτητα από το αν οι ταξιδιώτες μεταφέρουν τα μετρητά στο πρόσωπό τους, τις αποσκευές τους ή τα μεταφορικά μέσα. Κατόπιν αιτήματος των αρχών, θα πρέπει να το θέσουν στη διάθεση του για έλεγχο.
Εάν τα μετρητά αποστέλλονται σε ταχυδρομικά δέματα, αποστολές ταχυμεταφορών, ασυνόδευτες αποσκευές ή φορτία σε εμπορευματοκιβώτια («ασυνόδευτα μετρητά»), οι αρμόδιες αρχές θα έχουν την εξουσία να ζητούν από τον αποστολέα ή τον αποδέκτη, κατά περίπτωση, δήλωσης γνωστοποίησης. Η δήλωση θα γίνει γραπτώς ή ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας ένα τυποποιημένο έντυπο.
Οι αρχές θα έχουν την εξουσία να διενεργούν ελέγχους σε οποιεσδήποτε αποστολές, δοχεία ή μέσα μεταφοράς που ενδέχεται να περιέχουν ασυνόδευτα μετρητά.
Οι αρχές των κρατών μελών θα ανταλλάσσουν πληροφορίες όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα μετρητά σχετίζονται με εγκληματικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται επίσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο νέος κανονισμός δεν θα εμποδίσει τα κράτη μέλη να παράσχουν πρόσθετους εθνικούς ελέγχους στις κινήσεις ρευστών διαθεσίμων εντός της Ένωσης βάσει της εθνικής νομοθεσίας, υπό τον όρο ότι αυτοί οι έλεγχοι είναι σύμφωνοι με τις θεμελιώδεις ελευθερίες της Ένωσης.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει τώρα να επιβεβαιώσουν τον κανονισμό μέσω ψηφοφορίας, μετά την οποία θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail