Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων ΑΣΕΠ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Ε/2016 (ΦΕΚ 9/03. 11.2016, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση τριάντα (30) μελών, στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), με θητεία πέντε (5) ετών, η οποία προκηρύχθηκε ως εξής:
• Τριάντα (30)  θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο «Νομικοί (με εξειδίκευση στις δημόσιες συμβάσεις)» [κωδικός θέσης: 10001].
Έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέων, κληθέντων σε συνέντευξη, και μη επιλεγέντων καθώς και  πίνακας αποκλειομένων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας, όλοι όμως οι πίνακες που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων (προσληπτέων, κληθέντων σε συνέντευξη, και μη επιλεγέντων καθώς και  πίνακας αποκλειομένων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη), μπορούν να αναζητηθούν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αμπελόκηποι).
Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από την ημέρα Τετάρτη 01.03. 2017 έως και την πάροδο της Παρασκευής 10.03. 2017.
Επισημαίνεται ότι ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας και όχι για την «επί της ουσίας» κρίση της οικείας επιτροπής αξιολόγησης.