Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων ΑΣΕΠ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Την Τρίτη 4 Απριλίου 2017 εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2016 (ΦΕΚ 5/6-10-2016, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) που αφορούν στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, δεκαεννέα (19) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος.
Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
Επισημαίνεται ότι δεν συντάχθηκε πίνακας διοριστέων των ειδικοτήτων:
α) Τ.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (κωδ. θέσης 302), Τ.Ε. Ηλεκτρονικών Μηχανικών (κωδ. θέσης 305) και Τ.Ε. Συντηρητών Έργων Τέχνης (κωδ. θέσης 308), λόγω έλλειψης υποψηφίων με τα απαραίτητα προσόντα,
β) Τ.Ε. Γραφιστών (κωδ. θέσης 300), καθώς οι υποψήφιοι αυτής της ειδικότητας θα υποβληθούν σε ειδική πρακτική δοκιμασία [παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999 (Φ.Ε.Κ. 180/Α΄/9-9-1999), όπως ισχύει], σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Κεφάλαιο Δ΄ της οικείας Προκήρυξης (σελ. 111) και
γ) Τ.Ε. Τεχνολόγων Εκτυπωτικών Εργασιών (κωδ. θέσης 309), καθώς οι προκηρυσσόμενες θέσεις θα καλυφθούν μετά τη διενέργεια της ειδικής πρακτικής δοκιμασίας της ειδικότητας Τ.Ε. Γραφιστών, λόγω δήλωσης προτιμήσεων υποψηφίων και στους δύο ως άνω κωδικούς θέσεων (ήτοι 300 και 309).
Οι πίνακες διοριστέων των ειδικοτήτων Τ.Ε. Γραφιστών και Τ.Ε. Τεχνολόγων Εκτυπωτικών Εργασιών θα καταρτισθούν μετά τη διενέργεια της προαναφερόμενης υπό β) ειδικής πρακτικής δοκιμασίας, για τα της οποίας, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με νεότερη Ανακοίνωση.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

  Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης

Οριστικός Πίνακας Διοριστέων