Έκδοση ομολόγων Ελληνικής Δημοκρατίας

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εκδόθηκαν ομόλογα Ελληνικής Δημοκρατίας και πρόκειται για μία συναλλαγή με δύο σκέλη, η οποία αποτελείται από:
1. Μία προσφορά ανταλλαγής καθώς και μία προσφορά επαναγοράς έναντι μετρητών που απευθύνεται σε κατόχους των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου με λήξη το 2019.
2. Μία νέα έκδοση ομολόγου αναφοράς 5ετούς διάρκειας σταθερού επιτοκίου με λήξη το 2022.
Η συναλλαγή αυτή αποτελεί μέρος μιας συνολικής στρατηγικής η οποία αποσκοπεί:
• Στην προληπτική διαχείριση των άμεσων, μελλοντικών, χρηματοδοτικών αναγκών.
• Στην μείωση χρηματοληπτικών αναγκών της Ελλάδας το 2019.
• Στην έκδοση ενός ομολόγου με ικανοποιητική ρευστότητα, που θα αποτελεί σημείο αναφοράς στην καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών κρατικών χρεογράφων στο πλαίσιο ανασύστασής της.