Έγκριση οικονομικών καταστάσεων ΟΛΘ ΑΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Περιφέρειες

Εγκρίθηκαν στις 27 Απριλίου 2017 οι οικονομικές καταστάσεις της περιόδου από 01.01.2016 έως 31.12.2016 του ΟΛΘ ΑΕ από τις οποίες προκύπτουν τα εξής:
• Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας για το 2016 ανήλθε σε 48.061.529 ευρώ έναντι των 50.881.605 ευρώ του 2015, σημειώνοντας μείωση 5,54% και ανακάμπτοντας σημαντικά από τις ιδιαίτερα αρνητικές εξελίξεις του 1ου εξαμήνου. Κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου του 2016 υπήρξαν 32 συνεχόμενες ημέρες απεργίας και επιπλέον 4 εβδομάδες αποχή από την εργασία τα Σαββατοκύριακα και τις υπερωρίες, λόγω την ιδιωτικοποίησης της εταιρίας. Επίσης, επί 67 ημέρες παρέμεινε κλειστή η σιδηροδρομική σύνδεση προς τα Σκόπια δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη μεταφορά χύδην και γενικού φορτίου, ενώ για 20 ημέρες περίπου παρέμεινε κλειστή η οδική σύνδεση προς τη Βουλγαρία αποκλείοντας τη μεταφορά containers.
• Μείωση 2,11%, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2015, σημειώθηκε στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων,  που ανήλθαν σε 344.316 TEUs.
• Η διακίνηση στο συμβατικό φορτίο, παρουσίασε πτώση 17,93% που οφείλεται εκτός των προαναφερόμενων δυσμενών γεγονότων, στη μείωση της δραστηριότητας ενός σημαντικού πελάτη ξηρού χύδην φορτίου.
• Τα έσοδα από την εκμετάλλευση χώρων αυξήθηκαν κατά 16,80% λόγω της συστηματικής προσπάθειας αξιοποίησης των χώρων.
• Η εταιρία συνέχισε με επιτυχία την πολιτική περιορισμού του λειτουργικού κόστους, καταγράφοντας μείωση 2,48% σε σχέση με το 2015.
• Σημειώθηκε σημαντική αύξηση κατά 29,69% των επενδυμένων διαθεσίμων το 2016, από 55.199.321 ευρώ σε 71.586.788 ευρώ.
Η εταιρία εξακολουθεί και το 2016 να διατηρεί υψηλούς δείκτες κερδοφορίας:
• Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 22.171.088 ευρώ, με το ποσοστό επί του κύκλου εργασιών να ανέρχεται στο 46,13%.
• Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 23.877.735 ευρώ,  με το ποσοστό επί του κύκλου εργασιών να ανέρχεται στο 49,68%.
• Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 21.081.797 ευρώ με το ποσοστό επί του κύκλου εργασιών να ανέρχεται στο 43,86%, ενώ μετά από φόρους τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα 14.084.474 ευρώ με το ποσοστό επί του κύκλου εργασιών να ανέρχεται στο 29,31%.
• Η εταιρία διατηρεί ισχυρή ρευστότητα με μηδενικό δανεισμό.