Έγκριση Κανονισμού Διαιτησίας

ΣΚΑΚΙ

Εγκρίθηκε από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού ο τροποποιημένος Κανονισμός Διαιτησίας της Ομοσπονδίας, τον οποίο ψήφισε η ΓΣ στις 17/3/2018.
Συγκεκριμένα:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Απόφαση Έγκρισης ΓΓΑ: ΑΔΑ ΩΖΦΒ4653Π4-ΨΝΕ
Ο παρών Κανονισμός Διαιτησίας της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (Ε.Σ.Ο.) καταρτίστηκε, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 44 και 45 του Ν. 2725/1999, με τις τροποποιήσεις του, όπως ισχύει σήμερα, με σκοπό να ρυθμίσει διεξοδικά τα θέματα που αφορούν τη διαιτησία, να κατοχυρώσει τις αρχές της διαφάνειας των διαδικασιών και της ισονομίας μεταξύ των διαγωνιζομένων αθλητικών σωματείων και αθλητών και να διασφαλίσει το ανεπηρέαστο του έργου των οργάνων διαιτησίας. Επειδή ο ρόλος των εντεταλμένων αυτών οργάνων αφορά κυρίως την κρίση σκακιστικών θέσεων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της παρτίδας το όργανο έχει στην πραγματικότητα το ρόλο του κριτή. Σύμφωνα με αυτό, σε όλα τα άρθρα του παρόντος κανονισμού όπου γίνεται αναφορά σε διαιτητή συμπεριλαμβάνεται ταυτόχρονα και η έννοια του κριτή των αγώνων.
Άρθρο 1
Αρμοδιότητα της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας
Τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της διαιτησίας στο άθλημα του σκακιού (ζατρικίου) ανήκουν στην αρμοδιότητα της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας. Η Ε.Σ.Ο. ασκεί τις αρμοδιότητές της στα θέματα διαιτησίας με τα όργανά της που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό.
Άρθρο 2
Όργανα Διαιτησίας στο σκάκι
Α. Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.)
2.Α.1. Στην Ε.Σ.Ο. λειτουργεί το όργανο διαιτησίας με την ονομασία Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.), η οποία αποτελείται από πέντε (5) μέλη και η διάρκεια της θητείας της είναι διετής, που μπορεί να ανανεώνεται.
2.Α.2. Η Κ.Ε.Δ.. συγκεντρώνει όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με την επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισμό και τον πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών των αγώνων σκακιού. Η Κ.Ε.Δ., επίσης, συνεργάζεται με την Ε.Σ.Ο. και άλλα θεσμικά όργανα διαιτησίας για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και τη βελτίωση της διαιτησίας όπως ενδεικτικά την αξιολόγηση των διαιτητών και τη διοργάνωση κεντρικών και περιφερειακών σεμιναρίων.
2.Α.3. . Η Κ.Ε.Δ. στελεχώνεται από μη εν ενεργεία διεθνείς διαιτητές υψηλού κύρους ή καθηγητές διαιτησίας. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι πιο πάνω, στελεχώνεται από μη εν ενεργεία διαιτητές της ανώτατης κατηγορίας αγώνων και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν ούτε οι ως άνω, η Κ.Ε.Δ. στελεχώνεται από εν ενεργεία διεθνείς διαιτητές υψηλού κύρους ή καθηγητές διαιτησίας.
2.Α.4. Τα μέλη της Κ.Ε.Δ. ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ε.Σ.Ο., με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του και μπορούν να παυτούν μόνο με απόφαση των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του Δ.Σ. της Ε.Σ.Ο., για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο. Το Δ.Σ. επίσης της Ε.Σ.Ο. ορίζει από τα μέλη της Κ.Ε.Δ. τον πρόεδρο αυτής. Ο πρόεδρος ορίζει τον αναπληρωτή του, ο οποίος τον αντικαθιστά στα καθήκοντά του, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Τα μέλη της Κ.Ε.Δ. δεν επιτρέπεται να στελεχώνουν επιτροπές ενστάσεων ούτε να είναι ταυτόχρονα μέλη των Τ.Ε.Δ. Επίσης η ιδιότητα μέλους της Κ.Ε.Δ. δεν επιτρέπεται να συμπίπτει με την ιδιότητα μέλους του Δ.Σ. της Ε.Σ.Ο.
Για τη γραμματειακή υποστήριξη της Κ.Ε.Δ., μπορεί να ορίζεται από το Δ.Σ. της Ε.Σ.Ο. υπάλληλος του διοικητικού της προσωπικού.
2.Α.5. Στο πλαίσιο των ως άνω αρμοδιοτήτων η Κ.Ε.Δ. ιδίως:
α. Ενισχύει το επιτελικό έργο της Ε.Σ.Ο. σχετικά με τη διαιτησία και κυρίως με τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της.
β. Εισηγείται στο Δ.Σ. της Ε.Σ.Ο. την οργάνωση και λειτουργία σεμιναρίων και σχολών διαιτησίας.
γ. Επιβλέπει την οργάνωση σεμιναρίων στους διαιτητές. Για το σκοπό αυτό, συνεργάζεται με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της διαιτησίας, παρέχοντας γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες.
δ. Παρακολουθεί το έργο των διαιτητών και προβαίνει στην αξιολόγηση, προαγωγή και επιλογή αυτών, με βάση τα κριτήρια και τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
ε. Ορίζει τους διαιτητές σε όλους τους αγώνες που διοργανώνει η Ε.Σ.Ο. και σε όλους τους αγώνες υπερτοπικής σημασίας όπως διεθνή τουρνουά μετά από εισήγηση των διοργανωτών. Για αγώνες τοπικής εμβέλειας ο ορισμός των διαιτητών γίνεται από τις Τοπικές Επιτροπές Διαιτησίας (Τ.Ε.Δ.) που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2.Β του παρόντα κανονισμού. Όπου δεν υπάρχουν ή δεν λειτουργούν Τ.Ε.Δ. το ρόλο τους αναλαμβάνει η Κ.Ε.Δ.
στ. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο στους διαιτητές.
ζ. Εισηγείται στο Δ.Σ. της Ε.Σ.Ο. για τυχόν τροποποιήσεις στον παρόντα Κανονισμό Διαιτησίας ή σε άλλες διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα διαιτησίας.
η. Ενημερώνει τους διαιτητές σχετικά με ερμηνευτικές διατάξεις των Κανονισμών της Παγκόσμιας Σκακιστικής Ομοσπονδίας και επιμελείται της μετάφρασης των τροποποιήσεων σε αυτούς.
θ. Εισηγείται στο Δ.Σ. της Ε.Σ.Ο. τον Κανονισμό λειτουργίας της Κ.Ε.Δ. και των λοιπών οργάνων διαιτησίας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού.
ι. Τηρεί τις εκθέσεις διαιτησίας που υποβάλλουν οι διαιτητές στους αγώνες που ορίζονται.
ια. Προτείνει τους διαιτητές σε αποστολές στο εξωτερικό για επιμόρφωση ή για αγώνες.
ιβ. Ασχολείται με κάθε άλλο θέμα σχετικό με διαιτησία που της ανατίθεται από το Δ.Σ. της Ε.Σ.Ο. και που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
2.Α.6. Οι αποφάσεις των οργάνων διαιτησίας είναι οριστικές, άμεσα εκτελεστές και δεν χρήζουν επικύρωσης από άλλα όργανα ή επιτροπές της Ε.Σ.Ο. ή της οικείας αθλητικής ένωσης.
2.Α.7. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999, όπως αυτός ισχύει, έχουν εφαρμογή και για τα μέλη των οργάνων διαιτησίας, τα οποία δεν μπορούν να συμμετέχουν στα όργανα αυτά, εφόσον έχουν κώλυμα από τα προβλεπόμενα στις ως άνω διατάξεις.
2.Β Τοπικές Επιτροπές Διαιτησίας (Τ.Ε.Δ.)
2.Β.1  Οι Τ.Ε.Δ. είναι τριμελείς με διετή (2) θητεία και τα μέλη τους ορίζονται με απόφαση των 3/5 των μελών του Δ.Σ. της οικείας Ένωσης ή Τοπικής Επιτροπής και παύονται για σοβαρότατους και τεκμηριωμένους λόγους με πλειοψηφία των 4/5. Οι ΤΕΔ θα πρέπει να στελεχώνονται από διεθνείς διαιτητές υψηλού κύρους. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι πιο πάνω μπορούν να στελεχώνονται από διαιτητές της ανώτατης κατηγορίας αγώνων. Τα τοπικά όργανα διαιτησίας υπόκεινται στον έλεγχο της Κ.Ε.Δ.
2.Β.2 Η ιδιότητα μέλους των Τ.Ε.Δ. δεν  επιτρέπεται να συμπίπτει με την ιδιότητα μέλους Δ.Σ. της αντίστοιχης Ένωσης ή Τοπικής Επιτροπής, εκτός εάν είναι αδύνατο να βρεθούν διαιτητές για την πλήρη στελέχωση μιας Τ.Ε.Δ. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξαντλείται η προσπάθεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, στο μέγιστο  δυνατό βαθμό. Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται υποχρεωτικά για την Ε.Σ.Σ.Ν.Α. και την Ε.Σ.Σ.Θ-Χ.
2.Β.3 Τα μέλη των Τ.Ε.Δ. δεν επιτρέπεται να στελεχώνουν Επιτροπές Ενστάσεων της περιοχής τους.
2.Β.4 Όλοι οι διαιτητές υπάγονται στις Τ.Ε.Δ. του τόπου διαμονής τους. Αλλαγή από μία Τ.Ε.Δ. σε κάποια άλλη μπορεί να γίνει μετά από αίτηση τους προς την Κ.Ε.Δ. (και παράλληλη κοινοποίηση στην Τ.Ε.Δ. που θέλουν να μετακινηθούν)  για τεκμηριωμένους λόγους, π.χ. λόγω αλλαγής διαμονής, είτε λόγω σπουδών είτε λόγω εργασίας και προσωπικούς λόγους.
Άρθρο 3
Διαιτητές εν ενεργεία και μη εν ενεργεία
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, οι διαιτητές σκακιού διακρίνονται σε διαιτητές εν ενεργεία και σε μη ενεργούς διαιτητές.
Η ιδιότητα του διαιτητή εν ενεργεία αποκτάται με την έγκριση της εγγραφής του στο μητρώο διαιτητών που τηρείται από την Κ.Ε.Δ. και με την υποβολή σχετικής δήλωσης ενεργείας.
Μη ενεργός Διαιτητής θεωρείται ο διαιτητής ο οποίος δεν έχει διαιτητεύσει καμία διοργάνωση εσωτερικού ή εξωτερικού επί δύο (2) συνεχόμενες αγωνιστικές περιόδους.
Άρθρο 4
Κτήση της ιδιότητας του διαιτητή – Σεμινάρια Διαιτησίας
1. Την ιδιότητα του διαιτητή λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι μετά από επιτυχή παρακολούθηση σεμιναρίου διαιτησίας. Για την ανακήρυξη τους ως διαιτητές επιπρόσθετα θα πρέπει:
α. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
β. Να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
γ. Να μη συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999, όπως αυτός ισχύει.
2. Σεμινάρια:
2.1 Τα σεμινάρια διαιτησίας διοργανώνονται από την Κ.Ε.Δ. η οποία ορίζει τους καθηγητές διαιτησίας που θα διδάσκουν και οι οποίοι θα πρέπει να είναι διεθνείς διαιτητές μεγάλης εμπειρίας, τη διδακτέα ύλη και τον τρόπο εξέτασης. Τα σεμινάρια διδάσκονται σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος σε συνεργασία με τις Τοπικές Ενώσεις/Επιτροπές και τις Τ.Ε.Δ. Η ανάδειξη και η προαγωγή των υποψηφίων διαιτητών προϋποθέτει γραπτή ή/και προφορική εξέταση. Τα σεμινάρια μπορούν να διεξάγονται και διαδικτυακά μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Η διάρκεια ισχύος των παρακάτω σεμιναρίων, ως νόρμες όπου αυτές απαιτούνται, είναι τέσσερα (4) έτη.
2.2 Τα σεμινάρια διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα με το αντικείμενό τους:
1) σεμινάρια ανάδειξης νέων διαιτητών (Γ’ Κατηγορίας) και απόκτησης νορμών Β’ και Α’ Κατηγορίας
2) σεμινάρια  κληρώσεων
3) σεμινάρια F.I.D.E. (ανάδειξης διεθνών διαιτητών)
4) ενημερωτικά σεμινάρια (για τη διδασκαλία νέων κανόνων, κανονισμών ή άλλων ειδικών θεμάτων).
Για να διατηρηθεί ο Διαιτητής στην κατηγορία του που έχει προαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι απαραίτητη η επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον ενός ενημερωτικού σεμιναρίου ανά τέσσερα (4) έτη.
Για διαδικαστικά θέματα που αφορούν τον τρόπο διοργάνωσης, την ύλη, τα ποσοστά επιτυχίας των σεμιναρίων και άλλης σχετικής φύσεως θέματα η ΚΕΔ τον Μάρτιο κάθε έτους επικαιροποιεί και αναρτά τον Κανονισμό Σεμιναρίων.
Άρθρο 5
Κατηγορίες διαιτητών
Οι διαιτητές αξιολογούνται από την Κ.Ε.Δ. και κατατάσσονται κατ΄ έτος στις πιο κάτω κατηγορίες, σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα και τις επιδόσεις και ικανότητές τους, κατά τα ειδικότερα καθοριζόμενα σε επόμενες διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
– Διαιτητές Γ΄ κατηγορίας (ΔΓΚ)
– Διαιτητές Β΄ κατηγορίας (ΔΒΚ)
– Διαιτητές Α΄ κατηγορίας (ΔΑΚ)
Επίσης υπάρχει και ιδιαίτερη κατηγορία διαιτητών, οι διεθνείς διαιτητές (ΔΔ-ΙΑ και ΔΔ-FA) αντίστοιχα με τους τίτλους International και F.I.D.E. arbiters.
Η κατάταξη των διαιτητών γίνεται τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος, το μήνα Φεβρουάριο, από την Κ.Ε.Δ.
1. Διαιτητές Γ΄ κατηγορίας:
Στην κατηγορία των διαιτητών Γ΄ κατηγορίας κατατάσσονται αρχικά όσοι
ανακηρυχθούν διαιτητές σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού.
Επίσης στην κατηγορία των διαιτητών Γ΄ κατηγορίας κατατάσσονται και όσοι διαιτητές υποβιβάζονται από τη Β΄ κατηγορία διαιτητών.
Οι διαιτητές Γ΄ κατηγορίας ασκούν καθήκοντα διαιτητή Αίθουσας σε όλες τις διοργανώσεις.
2. Διαιτητές Β΄ κατηγορίας:
Στη  Β΄ κατηγορία διαιτητών κατατάσσονται:
α. Οι διαιτητές που:
α.α. Έχουν τελειώσει με επιτυχία τη γραπτή και πρακτική δοκιμασία σε σεμινάριο που διεξάγεται για υποψήφιους διαιτητές Β΄ κατηγορίας, προς διαπίστωση των γνώσεών τους οι οποίες απαιτούνται για την κατηγορία αυτή.
α.β. Οι διαιτητές που έχουν διαιτητεύσει ως διαιτητές Γ΄ κατηγορίας στα τουρνουά που περιγράφονται στο άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού
α.γ. Έχει διαπιστωθεί η καλή τους απόδοση στους αγώνες που διαιτήτευσαν.
α.δ. Έχουν διαπιστωμένα επιδείξει καλή διαγωγή και συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων τους.
β. Οι διαιτητές που:
Ανήκαν στην Α΄ κατηγορία και υποβιβάστηκαν από την Κ.Ε.Δ. στη Β΄ κατηγορία.
Οι διαιτητές Β΄ κατηγορίας ασκούν πλήρη καθήκοντα σε όλες τις διοργανώσεις που είναι υπό την εποπτεία των ΤΕΔ. Στα Πανελλήνια Ατομικά και Ομαδικά Πρωταθλήματα και Κύπελλα καθώς και στα Διεθνή Ανοικτά Τουρνουά μπορούν να ασκήσουν μόνο καθήκοντα διαιτητή Αίθουσας
3. Διαιτητές Α΄ κατηγορίας:
α. Στην Α΄ κατηγορία διαιτητών κατατάσσονται οι διαιτητές που:
α.α. Έχουν τελειώσει με επιτυχία τη γραπτή και πρακτική δοκιμασία σε σεμινάριο που διεξάγεται για υποψηφίους διαιτητές Α΄ κατηγορίας, προς διαπίστωση των γνώσεών τους που απαιτούνται για την κατηγορία αυτή καθώς και να έχουν τελειώσει με επιτυχία τη γραπτή και πρακτική δοκιμασία του σεμιναρίου κληρώσεων  ή εναλλακτικά σεμιναρίου F.I.D.E.
α.β. Οι διαιτητές που έχουν διαιτητεύσει ως διαιτητές Β΄ κατηγορίας στα τουρνουά που περιγράφονται στο άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού
α.γ. Έχει διαπιστωθεί η καλή τους απόδοση στους αγώνες που διαιτήτευσαν.
α.δ. Έχουν επιδείξει καλή διαγωγή και συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Οι διαιτητές Α΄ κατηγορίας ασκούν πλήρη καθήκοντα σε οποιαδήποτε διοργάνωση
4. Διεθνείς διαιτητές:
Διεθνείς διαιτητές είναι οι διαιτητές που αποκτούν την ιδιότητα αυτή με απόφαση της F.I.D.E. Οι διεθνείς διαιτητές μπορούν να διαιτητεύουν ως Επικεφαλής διαιτητές (chief arbiters) σε πάσης φύσεως σκακιστικούς αγώνες.
Λόγω του συστήματος αξιολόγησης της F.I.D.E., η Κ.Ε.Δ. υποβάλλει στην Ε.Σ.Ο. πρόταση μόλις ο διαιτητής Α΄ κατηγορίας συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τον τίτλο του διεθνούς διαιτητή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.
Η ως άνω πρόταση που υποβάλλει η Κ.Ε.Δ. με τους προτεινόμενους διαιτητές δεν είναι δεσμευτική για το Δ.Σ. της Ε.Σ.Ο.
Ακολούθως το Δ.Σ. της Ε.Σ.Ο. προτείνει στη F.I.D.E. τους διαιτητές, για να κρίνει αυτή ποιους θα κάνει διεθνείς.
Άρθρο 6
Άσκηση του έργου των διαιτητών
Διαιτητής δεν μπορεί να ασκήσει το έργο του διαιτητή σε οποιαδήποτε διοργάνωση αγώνων που ανήκει στη δικαιοδοσία της Ε.Σ.Ο., αν δεν είναι εγγεγραμμένος στον οικείο πίνακα ορισμού διαιτητών (Π.Ο.Δ.) της Ε.Σ.Ο. Η εγγραφή των διαιτητών εν ενεργεία στους οικείους πίνακες ορισμού διαιτητών γίνεται, ύστερα από αίτηση προς την Κ.Ε.Δ.
Άρθρο 7
Διαδικασία αξιολόγησης και κατάταξης σε κατηγορίες των εν ενεργεία διαιτητών
7.1. Δεν επιτρέπεται να επιλεγεί και να καταταγεί διαιτητής σε ανώτερη κατηγορία, εφόσον αυτός κατά την αγωνιστική περίοδο που πέρασε τιμωρήθηκε τελεσίδικα με ποινή πάνω από τρεις (3) μήνες αποκλεισμό από διαιτησία αγώνων.
7.2. Διαιτητής που δεν είχε συμμετάσχει σε αγώνες από δύο (2) έως τρεις (3) συνεχόμενες αγωνιστικές περιόδους και ως εκ τούτου συμπεριλαμβάνεται στους πίνακες των μη ενεργών διαιτητών, επανεντάσσεται στην κατηγορία όπου ανήκε πριν την συμπερίληψή του σε αυτούς αυτοδικαίως με την πρώτη συμμετοχή του σε αγώνα.
Διαιτητής που δεν είχε συμμετάσχει σε αγώνες επί τέσσερις ή περισσότερες συνεχόμενες αγωνιστικές περιόδους και ως εκ τούτου συμπεριλαμβάνεται στους πίνακες των μη ενεργών διαιτητών, επανεντάσσεται στην κατηγορία όπου ανήκε πριν τη συμπερίληψή του σε αυτούς μετά τη συμμετοχή του με επιτυχία σε γραπτή και πρακτική δοκιμασία σε σχετικό σεμινάριο, άλλως στην αμέσως κατώτερη κατηγορία.
7.3. Στους καταρτιζόμενους πίνακες οι διαιτητές εγγράφονται με αλφαβητική σειρά.
7.4. Η ισχύς των πινάκων είναι ετήσια. Οι πίνακες αναρτώνται δημόσια στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.Δ.
7.5. Διαιτητής που έχει τιμωρηθεί την ίδια αγωνιστική περίοδο με ποινή προσωρινού αποκλεισμού δύο φορές τουλάχιστον και η συνολική ποινή υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες τίθεται αυτοδικαίως εκτός πινάκων ορισμού διαιτητών για την αγωνιστική περίοδο που διανύεται.
7.6. Επανεγγραφή διαιτητή που διαγράφηκε.
Διαιτητής που διαγράφηκε από τον πίνακα ορισμού διαιτητών, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, δεν μπορεί να κριθεί εκ νέου για την εγγραφή του στον εν λόγω πίνακα, πριν από την παρέλευση διετίας από τη διαγραφή.
Άρθρο 8
Ορισμός διαιτητών
1. Η Κ.Ε.Δ. ορίζει τους διαιτητές σε συνεννόηση με την Ε.Σ.Ο. και τον εκάστοτε διοργανωτή των αγώνων, των πρωταθλημάτων και λοιπών διοργανώσεων σε ειδικές προς τούτο συγκαλούμενες συνεδριάσεις ή τηλεσυνεδριάσεις, με επιλογή διαιτητών από τους αντίστοιχους πίνακες.
2.Η ΚΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει διαιτητές μεγαλύτερης κατηγορίας αν κρίνει ότι κάποιος αγώνας είναι εξαιρετικής σημασίας,
Άρθρο 9
Προαγωγή διαιτητών
9.1 Για την απόκτηση εθνικών τίτλων και νορμών, εκτός από την επιτυχή παρακολούθηση του αντίστοιχου σεμιναρίου, απαιτούνται από τους διαιτητές και τα παρακάτω τουρνουά κατά κατηγορία διαιτητή. Ο αριθμός και ο τύπος των παρακάτω τουρνουά μπορεί να αλλάξει με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΟ μετά από εισήγηση της ΚΕΔ.  Σε όλες τις περιπτώσεις το όνομα του διαιτητή θα πρέπει να αναφέρεται στην ηλεκτρονική Έκθεση διαιτησίας που υποβάλλει ο Επικεφαλής διαιτητής μέσω της ιστοσελίδας της ΚΕΔ. Επίσης όπου απαιτείται η απόδειξη συμμετοχής ενός διαιτητή σε συγκεκριμένο αριθμό γύρων θα πρέπει ο Διαιτητή να έχει αποθηκεύσει ηλεκτρονικά με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο το φύλλο αγώνος της συνάντηση της οποίας ήταν διαιτητής. Τα αποθηκευμένα φύλλα αγώνων θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση προαγωγής του.
α) Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Να έχουν διαιτητεύσει σε τρία (3) τουλάχιστον από τα παρακάτω τουρνουά:
1. Ατομικό ελβετικό τουρνουά κανονικής διάρκειας τουλάχιστον 5 γύρων. Η αναλογία διαιτητών προς παίκτες θα πρέπει να μην είναι μικρότερη του 1:20.
2. Ομαδικό πρωτάθλημα ή Ομαδικό Κύπελλο κανονικής διάρκειας που να διεξάγεται υπό την εποπτεία Ένωσης ή Τοπικής Επιτροπής ή άλλου ανώτερου ή ισότιμου φορέα με συμμετοχή ως διαιτητής συνάντησης σε τουλάχιστον τρεις αγωνιστικές.
3. Σχολικά ατομικά ή σχολικά ομαδικά πρωταθλήματα οποιασδήποτε φάσης που να διεξάγονται υπό την εποπτεία Ένωσης ή Τοπικής Επιτροπής ή άλλου ανώτερου ή ισότιμου φορέα.
4. ΤΟΥΡΝΟΥΑ ράπιντ (ελβετικό) με διεθνή αξιολόγηση.
Ένα από τα τρία (3) τουρνουά πρέπει να είναι υποχρεωτικά κανονικής διάρκειας.
Στην ηλεκτρονική αίτηση προαγωγής για ΒΚ ο διαιτητής θα πρέπει να καταχωρεί υποχρεωτικά τους υπερσυνδέσμους των τουρνουά είτε από τον ιστότοπο της F.I.D.E. είτε του ιστότοπου του προγράμματος κληρώσεων που χρησιμοποιήθηκε.
β) Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Να έχουν διαιτητεύσει σε τρία (3) τουλάχιστον από τα παρακάτω τουρνουά:
1. Τουρνουά με διεθνή αξιολόγηση κανονικής διάρκειας τουλάχιστον 5 γύρων. Η αναλογία διαιτητών προς παίκτες θα πρέπει να μην είναι μικρότερη του 1:20.
2. Ομαδικό πρωτάθλημα κανονικής διάρκειας που να διεξάγεται τουλάχιστον υπό την εποπτεία Ένωσης ή Τοπικής Επιτροπής ή άλλου ανώτερου ή ισότιμου φορέα με συμμετοχή ως διαιτητής συνάντησης σε τουλάχιστον τρεις αγωνιστικές.
3. Tελική φάση ατομικών πανελληνίων πρωταθλημάτων της Ε.Σ.Ο.
4. ΤΟΥΡΝΟΥΑ ράπιντ με διεθνή αξιολόγηση (μόνο ένα τουρνουά από τα τρία).
Τα παραπάνω τουρνουά πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί μετά την προαγωγή του διαιτητή στη ΒΚ. Στην ηλεκτρονική αίτηση προαγωγής για ΑΚ ο διαιτητής θα πρέπει να καταχωρεί υποχρεωτικά τους υπερσυνδέσμους των τουρνουά από τον ιστότοπο της F.I.D.E.
9.2 Η ΚΕΔ διατηρεί το δικαίωμα αναγνώρισης άλλων ειδικού τύπου τουρνουά κανονικής διάρκειας.
9.3 Για την απόκτηση διεθνών τίτλων διαιτητών εφαρμόζεται το άρθρο 5.4 του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 10
Αποζημιώσεις διαιτητών
1. Οι διαιτητές δικαιούνται αποζημίωσης για κάθε αγώνα στον οποίο ασκούν καθήκοντα διαιτητή, καθώς επίσης, σε περίπτωση διαιτησίας σε αγώνα εκτός της έδρας τους, και εξόδων κίνησης, διαμονής και διατροφής.
2. Το ύψος των ποσών των αποζημιώσεων και των εξόδων κίνησης, διαμονής και διατροφής των διαιτητών, καθώς και ο τρόπος καταβολής τους, καθορίζονται από το Δ.Σ. της Ε.Σ.Ο., ύστερα από εισήγηση της Κ.Ε.Δ. πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου.
Άρθρο 11
Εξαιρέσεις διαιτητών – κωλύματα
1. Διαιτητές έχουν το δικαίωμα, ύστερα από την ένταξη τους στον Π.Ο.Δ. και πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, να δηλώνουν εγγράφως στην Κ.Ε.Δ. ότι δεν επιθυμούν να διευθύνουν τους αγώνες κάποιου σωματείου ή μέχρι δύο αθλητών, οπότε δεν συμπεριλαμβάνονται στους αντίστοιχους ορισμούς.
2. Εάν κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου διαιτητής ζητήσει εγγράφως από την Κ.Ε.Δ. εξαίρεση κάποιου σωματείου ή αθλητή, το αίτημά του μπορεί να εγκριθεί εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχει σπουδαίος και σοβαρός λόγος.
Άρθρο 12
Τα καθήκοντα των διαιτητών
1. Στα καθήκοντα του διαιτητή συμπεριλαμβάνονται:
α. Άφιξη στον αγωνιστικό χώρο 20-30 λεπτά πριν την έναρξη των αγώνων και προπαρασκευή των σχετικών με τη διαιτησία.
β. Παραμονή στον αγωνιστικό χώρο μέχρι τη λήξη των αγώνων.
γ. Ενημέρωση των φύλλων αγώνων.
δ. Επίλυση των ζητημάτων που τυχόν δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των αγώνων, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών της F.I.D.E. και της Ε.Σ.Ο. καθώς και των όρων της προκήρυξης των αγώνων.
ε. Τήρηση των αποφάσεων του Δ.Σ. της Ε.Σ.Ο. και της προκήρυξης των αγώνων.
στ. Κλήρωση ή ορισμό ζευγών, αν απαιτείται.
ζ. Φύλαξη των φακέλων διακοπών, αν απαιτείται.
η. Υποβολή μετά τη λήξη των αγώνων (και το αργότερο μέσα σε 48 ώρες) έκθεσης και επικυρωμένου αναλυτικού πίνακα αποτελεσμάτων, που να περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό μητρώου, τον τίτλο και το βαθμό αξιολόγησης του σκακιστή, το σωματείο του, τα αποτελέσματα όλων των παιγμένων παρτίδων (με ιδιαίτερη μνεία για τα αποτελέσματα χωρίς αγώνα), καθώς και ό,τι άλλο στοιχείο μπορεί να ζητεί η προκήρυξη των αγώνων.
2. Σε περίπτωση ορισμού επικεφαλής διαιτητή (chief arbiter), τα καθήκοντα του διαιτητή, όπως αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού, αναφέρονται στον επικεφαλής διαιτητή. Πλέον αυτών, ο επικεφαλής διαιτητής έχει τη γενική εποπτεία των αγώνων και ορίζει τα καθήκοντα των λοιπών διαιτητών.
3. Επικεφαλής διαιτητής αγώνων (chief arbiter) σε πανελλήνια ατομικά και ομαδικά πρωταθλήματα και διεθνή τουρνουά, ορίζεται μόνο διεθνής διαιτητής το όνομα του οποίου πρέπει να περιλαμβάνεται στον Π.Ο.Δ. Σε περίπτωση δυσκολίας εξεύρεσης τέτοιου διαιτητή, ορίζεται έμπειρος διαιτητής Α΄ κατηγορίας.
Άρθρο 13
Πειθαρχικός έλεγχος διαιτητών
1. Ο διαιτητής, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, οφείλει να τηρεί τους οικείους Κανονισμούς της F.I.D.E. και της Ε.Σ.Ο., τις προκηρύξεις αγώνων, τις εγκυκλίους, οδηγίες και αποφάσεις των επιτροπών διαιτησίας και των λοιπών οργάνων της εκάστοτε διοργανώτριας αρχής, τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, καθώς επίσης και τις αρχές της καλής πίστης, της αθλητικής δεοντολογίας και χρηστότητας, του αθλητικού πνεύματος, του έντιμου συναγωνισμού και της ηθικής. Επίσης ο διαιτητής οφείλει να επιδεικνύει εν γένει άψογη αθλητική και κοινωνική διαγωγή και ήθος.
2. Ο διαιτητής που ενεργεί κατά παράβαση των ανωτέρω υποπίπτει σε πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτού και τις περιστάσεις κατά τις οποίες αυτό τελέστηκε, με τις ποινές της έγγραφης επίπληξης, του προσωρινού αποκλεισμού από διευθύνσεις αγώνων και της διαγραφής από τους πίνακες όλων των κατηγοριών. Η πειθαρχική δίωξη διαιτητή γίνεται ύστερα από έγγραφη αναφορά αρμοδίου οργάνου.
3. Ειδικότερα μεταξύ των πειθαρχικών παραπτωμάτων του διαιτητή περιλαμβάνονται ιδίως τα εξής, για την τέλεση των οποίων επιβάλλονται οι πιο κάτω ποινές, που αναφέρονται μέσα σε παρένθεση:
α. Η πλημμελής άσκηση των καθηκόντων του (ποινή έγγραφης επίπληξης ή αποκλεισμού μέχρι 6 μηνών).
β. Η αδικαιολόγητη άρνηση συμμετοχής του σε αγώνα για τον οποίο είχε οριστεί (ποινή αποκλεισμού 2 μηνών).
γ. Η μη προσέλευσή του σε αγώνα ή η προσέλευσή του μετά την έναρξη του αγώνα στον οποίο είχε οριστεί ή αποχώρησή του πριν από τη λήξη του αγώνα, αδικαιολόγητα (ποινή αποκλεισμού 1-6 μηνών).
δ. Η συμμετοχή του σε αγώνα, χωρίς την έγκριση του αρμόδιου οργάνου (ποινή αποκλεισμού 2-4 μηνών).
ε. Η παράβαση (κακή εφαρμογή) των τεχνικών κανονισμών του σκακιού (ποινή αποκλεισμού μέχρι 6 μηνών).
ζ. Η παραποίηση του φύλλου αγώνα, της έκθεσης ή του επικυρωμένου πίνακα αποτελεσμάτων (ποινή αποκλεισμού 12 έως 18 μηνών).
η. Η μη συμμόρφωσή του στις διατάξεις των προκηρύξεων αγώνων, του παρόντος Κανονισμού, στις οδηγίες, εγκυκλίους και αποφάσεις των οργάνων διαιτησίας και της Ε.Σ.Ο. (ποινή έγγραφης επίπληξης ή αποκλεισμού μέχρι 6 μηνών).
θ. Η λόγω ή έργω υβριστική, απρεπής, ανάρμοστη συμπεριφορά του προς τα μέλη των πάσης φύσεως οργάνων διοίκησης του σκακιού και της διαιτησίας, προς τους αθλητές, προπονητές, άλλα πρόσωπα που συμμετέχουν στους αγώνες και στους φιλάθλους (ποινή αποκλεισμού 3-12 μηνών). Επίσης η βάναυση συμπεριφορά του προς τα ως άνω πρόσωπα (ποινή αποκλεισμού 1-2 έτη ή διαγραφή).
ι. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο πολιτική ενεργοποίησή του, στο πλαίσιο των διαιτητικών καθηκόντων του (ποινή αποκλεισμού 3-12 μηνών).
ια. Η δωροδοκία του, καθώς και η άμεση ή έμμεση αποδοχή ωφελημάτων ή προνομίων οιασδήποτε φύσης, που σχετίζεται με την άσκηση της διαιτητικής του δραστηριότητας (ποινή αποκλεισμού 1-2 ετών ή διαγραφή).
ιβ. Η προφορική ή έγγραφη συκοφαντική δυσφήμηση των μελών των πάσης φύσεως οργάνων διοίκησης του σκακιού και της διαιτησίας, καθώς και συναδέλφων του (ποινή έγγραφης επίπληξης έως αποκλεισμού 9 μηνών).
ιγ. Κάθε ενέργεια της αθλητικής ή κοινωνικής ζωής του που προκαλεί μείωση του κύρους αυτού ως διαιτητή ή συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος του σκακιού (ποινή αποκλεισμού μέχρι 2 ετών ή διαγραφή).
4. Υποτροπή. Σε περίπτωση τέλεσης νέου πειθαρχικού παραπτώματος από τον ίδιο διαιτητή κατά την ίδια αγωνιστική περίοδο (παράβαση καθ’ υποτροπήν), η προβλεπόμενη για το νέο πειθαρχικό παράπτωμα ποινή αυξάνεται στο διπλάσιο.
5. Συγχώνευση ποινών. Εάν ο διαιτητής υπέπεσε σε περισσότερα από ένα πειθαρχικά παραπτώματα, για τον καθορισμό της συνολικής ποινής του που θα του επιβληθεί, προστίθεται στη μεγαλύτερη ποινή το μισό της προβλεπόμενης ποινής για το άλλο ή για τα άλλα παραπτώματα που τέλεσε.
6. Πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο για τον πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών είναι η Κ.Ε.Δ. και δευτεροβάθμιο το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.).
7. Την πειθαρχική δίωξη στους διαιτητές που υπέπεσαν σε παράπτωμα ασκούν η Κ.Ε.Δ., το Δ.Σ. της Ε.Σ.Ο., το Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ένωσης και η τυχόν τοπική επιτροπή διαιτησίας.
8. Όταν ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, ο παραπεμπόμενος διαιτητής τίθεται σε διαθεσιμότητα, μέχρι την έκδοση της απόφασης από την Κ.Ε.Δ. Το χρονικό διάστημα της διαθεσιμότητας δεν μπορεί να υπερβεί τις είκοσι (20) ημέρες. Αν του επιβληθεί ποινή προσωρινού αποκλεισμού από διαιτησία σε αγώνες, ο χρόνος έκτισης της ποινής αρχίζει από την ημερομηνία που τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο διαιτητής.
9. Η απόφαση της Κ.Ε.Δ. εκδίδεται, ύστερα από κλήση του διαιτητή σε απολογία.
Η κλήση σε απολογία επιδίδεται είτε με συστημένη επιστολή είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον διαιτητή τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Κ.Ε.Δ. και καθορίζει σαφώς το αποδιδόμενο πειθαρχικό παράπτωμα. Στην κλήση, επίσης, πρέπει να αναφέρεται ο τόπος, ο χώρος, η ημερομηνία και η ώρα συνεδρίασης της Κ.Ε.Δ. που θα επιληφθεί του παραπτώματος ή ο τόπος, η ημερομηνία και ο χώρος, στον οποίο θα πρέπει να βρεθεί ο διαιτητής για να συνδεθεί με την Κ.Ε.Δ. μέσω τηλεσυνεδρίασης ή ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα τηλεσυνεδρίασης της Κ.Ε.Δ. και ο τρόπος σύνδεσης σε αυτή. . Η απολογία μπορεί να είναι προφορική ή έγγραφη. Πριν από την απολογία του, ο διαιτητής έχει δικαίωμα να λάβει γνώση των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσής του.
10. Η πειθαρχική ποινή εκδίδεται από την Κ.Ε.Δ. το αργότερο μέσα σε οχτώ (8) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτής και κοινοποιείται στον διαιτητή και στην Ε.Σ.Ο.
Επίσης, κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ένωση ή τοπική επιτροπή και στην τυχόν Τ.Ε.Δ., αν η απόφαση αφορά διαιτητή που συμμετέχει σε αγώνες της ένωσης.
11. Κατά της απόφασης της Κ.Ε.Δ. που επιβάλλει ποινή επιτρέπεται άσκηση προσφυγής στο Α.Σ.Ε.Α.Δ., κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 126 του Ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3057/2002. Η άσκηση της προσφυγής στο Α.Σ.Ε.Α.Δ. δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης της Κ.Ε.Δ.
Άρθρο 14
Ενστάσεις
1. Στο πλαίσιο της Κ.Ε.Δ. συγκροτείται επιτροπή εκδίκασης ενστάσεων. Αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2)  αναπληρωματικά μέλη. Τα μέλη της είναι διεθνείς διαιτητές μεγάλης εμπειρίας και ορίζονται από την Κ.Ε.Δ. Η θητεία της συμπίπτει με τη θητεία της Κ.Ε.Δ.
2. Ενστάσεις κατά αποφάσεων διαιτητών εκδικάζονται από την επιτροπή ενστάσεων της συγκεκριμένης διοργάνωσης που έχει οριστεί πριν από την έναρξη των αγώνων από τη διοργανώτρια αρχή και, σε τυχόν δεύτερο βαθμό, από την επιτροπή εκδίκασης ενστάσεων της Κ.Ε.Δ. Οι αποφάσεις της επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων της Κ.Ε.Δ. είναι τελεσίδικες. Η επιτροπή εκδίκασης ενστάσεων της Κ.Ε.Δ. εκδικάζει και ενστάσεις κατά αποφάσεων διαιτητών σε διοργανώσεις στις οποίες δεν έχει οριστεί επιτροπή ενστάσεων.
Άρθρο 15
Οι διατάξεις των άρθρων του παρόντος Κανονισμού εφαρμόζονται ανάλογα και στους μη ενεργούς διαιτητές.
Άρθρο 16
Τελική διάταξη
Όσα θέματα δεν προβλέπονται ρητά από τον παρόντα κανονισμό Διαιτησίας ρυθμίζονται από την γενική οδηγία της Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία με την Ε.Σ.Ο.
Ο Κανονισμός αυτός ψηφίστηκε από τα σωματεία-μέλη της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας στη Γενική Συνέλευση αυτής που έγινε στην Αθήνα στις 17 Μαρτίου 2018 και θα ισχύσει μόλις εγκριθεί από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και αθλητισμού.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail