Έγκριση ανταλλαγής προνομιούχων μετοχών Eurobank με ομόλογα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Η ανταλλαγή υφιστάμενων προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου στην Eurobank με ομόλογα κατηγορίας 2 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ελληνικές αρχές θεωρούν ότι η ανταλλαγή αυτή δεν ενέχει στοιχείο κρατικής ενίσχυσης, αλλά κοινοποίησε το μέτρο στην Επιτροπή για λόγους ασφάλειας δικαίου. Τον Μάιο 2009, η Eurobank έλαβε εισφορά κεφαλαίου ύψους 950 εκατ. ευρώ με τη μορφή προνομιούχων μετοχών στο πλαίσιο του μέτρου ανακεφαλαιοποίησης του καθεστώτος στήριξης των ελληνικών τραπεζών. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, σε σύγκριση με τις εν λόγω προνομιούχες μετοχές, οι όροι των νέων ομολόγων κατηγορίας 2 συνεπάγονται βελτίωση για το ελληνικό κράτος.
Συγκεκριμένα, ενώ οι προνομιούχες μετοχές έχουν υψηλό ονομαστικό τοκομερίδιο, η καταβολή του υπόκειται σε όρους και στην πράξη το τοκομερίδιο δεν έχει καταβληθεί από το 2011 και δεν αναμένεται να καταβληθεί στο μέλλον. Αντιθέτως, η πληρωμή τοκομεριδίου των νέων ομολόγων κατηγορίας 2 μπορεί να αρθεί μόνο σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις.
Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένας ιδιώτης επενδυτής θα δεχόταν την ανταλλαγή με τους προβλεπόμενους όρους και, ως εκ τούτου, η ανταλλαγή δεν συνεπάγεται πρόσθετη κρατική ενίσχυση στη Eurobank. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε την ανταλλαγή σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail